MPI_shygaratyn

Бұл — ақпаратты өңдеудің әр түрлі құрылғыларын, механизмдерін, тәсілдерін, алгоритмдерін сипаттайтын жалпылама ұғым / әр түрлі құрылғыларды, ақпаратты өңдеу механизмін сипаттаушы жалпылама ұғым. / Ақпаратты өңдеудің алгоритмдерін, әр түрлі тәсілдерін сипаттаушы жалпылама ұғым;

Н.Н.Моисеев

информатиканы үйренуді еліміздің барлық оқу орындарына ендіру / информатиканы үйренуді еліміздің барлық оқу орындарына ендіру /информатика курстарын еліміздің барлық оқу орындарына ендіру ;

табиғатқа, қоғамға және техникаға қатысты ақпараттық процестер заңдылықтарының білім, әскерлік және дағды, қабiлеттiлiктер жиынтығын практикалық әрекетіндегі есепті шешуге қолдану / Тiршiлiк әрекетi және дамудың пайдасына информатика және ақпараттық құралдарды қолдануды қамтамасыз ету қабілеттілігі / Табиғатқа, қоғам және техника қатысты ақпараттық процестер заңдылықтарының білім, әскерлік және дағды, қабiлеттiлiктер жиынтығы;

анықтамалық мақала;/ гиперсілтеме;/ ақпараттық мақала және гипермәтін;

есептердің қойылымы бойынша алгоритмдеп, оны программалау тілдерінің бірінде жазу арқылы білім, білік,дағды қалыптастыру

жүйелілік /бірізділік

? Көрнекі және нанымды түсіндіру үшін мысалдар келтіру; мәтінге басқа типті (кескін немесе дыбыс)түсіндіретін немесе қосымша ақпаратты енгізу; көрнекі және нанымды түсіндіру үшін мысалдар(басқа типті ақпаратты қолданбауы да мүмкін)келтіру;

көрнекі түрде түсіндіруге келтірілген мысал;/басқа типті мәліметі айқындайтын немесе толықтырылатын мәтініне кіріспе;/дәлелді түсініктемеге келтірілген мысал

компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру

информация көзі және қабылдау құрылғысы, олардың арасындағы байланыс желісі

Компьютерлік графика, сурет, анимация, мәтін, дыбыстармен қамтамасыз етілген интерактивті жүйе./Кіп құрылғылы орта./ Ақпараттық орта.

дидактикалық процесті ұйымдастыру мен өткізудегі нормативті талаптар / дидактикалық процесті ұйымдастыру мен өткізудегі нормативті жетекші идеялар

В.А. Каймин. В.А. Щеголев, Е.А. Ерохина, Д.П. Федюшин/В.А. Щеголев, Е.А. Ерохина, Д.П. Федюшин, В.А. Каймин

Темір жол жүйесі мен үнемді ұлттық почта қызметтерінің іске асырылуы /Темір жол жүйесін құру/Үнемді ұлттық почта кызметтерінің құрылуы

Сол кезде ақпараттық тасымалдаушы ретінде басылымдық материалдар бәрінен де жиі пайдаланғанына қарамастан ақпарат көздері жиынын біріктіре пайдалану тәсілі /ақпарат көздері жиынын біріктіре пайдалану тәсілі /ақпарат көздерін үлкен көлемде біріктіре пайдалану

Компьютердің қосымша құрылғыларынының бірі/Интерактивті тақта/Оқытуға арналған интерактивті құралдар өндірушілердің нарығындағы

Бірнеше берілген жауаптардың нұсқаларынан желісіз радио пульттің батырмасын басу әдісімен жауап беруге мүмкіндік береді/Пульттің көмегімен ақпарат ACTIVboard қабылдайды және де өңделіа конференция қатысушысының жауабын қабылдайды/Тестілеу жүйесімен және сымсыз ACTIVslate панелімен бірлесіп жұмыс істеу үшін;

АСТIV studio бағдарламалық; камтамасымен бірлесіп жұмыс істейді/АСТIVоtе тестілеу жүйесімен бірлесіп жұмыс істейді/ АСТIVgroup бағдарламалық камтамасымен бірлесіп істейді

Қаламның ұшы — тышқанның сол жақ батырмасының аналога/ Фоннын түсін анықтайды/ Сымсыз, батарейкаларды қажет етпейді

Үстінде орналасқан батырмасы, тышқанның сол жақ батырмасының қызметін атқарады /Интерактивті тақтасында жүмыс жасаушыга проектордың сәулесінен астынан шыгуга мүмкіндік береді /Интерактивті тақтаның үстінде орналасқан батырма

үмкіндіктері

Есептер

Бағандар/Жолдар/Ұяшықтар

Формулалар

Прогрессия енгізу

Тізімнің жолы/Тізімніңбағаны/Мәліметтер базасының өрісі

айталап енпзу/Автотолтыру

:<HTML>/</HTML>/Қүжаттар тулғасы

Компьютерді программалық жасақтау

меттер файлы

сәйкестігі./ Жылдамдық, нақтылығы.

жатқан жағдайларды бақылау, іздігінен білім алу мүмкіндігін орнату.

бірнеше қолданушының анықталған мәселені талқылау және алмасу мүмкіндігі/бірнеше қолданушының анықталған мәселемен алмасу мүмкіндігі/бірнеше қолданушының анықталған мәселені талқылау мүмкіндігі/почтовый сервер

бақылау әрекетінің мерзімі,кері байланыстың болуы/ жылдамдық,нақтылығы/ қол жеткізерлігі, қолданылып жатқан педагогикалық технологиялармен сәйкестігі

Internet-Intranet желілерін жоғары оқу орындарын басқару және ЖОО әкімшілік қызметінде қолдануда/ Internet-Intranet желілерін күндізгі және қашықтықтан оқытуды жоспарлау және ұйымдастыру жұмыстарында қолдану/ЖОО-да Internet-Intranet технологияларын қолдану білімді жаңа деңгейге көтеруге мүмкіндік беруінде

Оқушылар мен мұғалімдердің,студенттердің және оқытушылардың жоба дайындауда бірлескен жұмысы/Бірлескен журналдар,газеттер және т.б баспадан шығару,виртуалды түрде саяхат жасау,тарихқа шолу жасау,жанұялық интервью/болып жатқан жағдайларды бақылау,өздігінен білім алу мүмкіндігін орнату;

Оқушылар үшін қосымша білім беру қызметі/қосымша ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі/оқытудың жаңа ұйымдастырылған түрі мен әдістерін пайдалану

;

Жергілікті желіден, серверлерден./Ақпараттық ресурстардан.

Оқушылар үшін қосымша білім беру қызметі./Қосымша ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі./Оқытудың жаңа ұйымдастырылған түрі мен әдістерін пайдалану.

Оқушылар ішін қосымша білім беру қызметі/қосымша ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі/ Өздігінен білім алу және оқытудың жаңа ұйымдастырылатын түрі мен әдістерін пайдалану

MS NetMeeting программасы/ NetMeeting программасы, InternetExplorer енетін құралдар топтары

: Хаттама.

Бір компьютерден қашықта орналасқан екінші компьютерге қосылып онымен өз еомпьютері сияқты жұмыс жасауға мүмкіндік беретін интернет қызметі /Интернет қызметі/Қолданушыға бір компьютерден қашықта орналасқан екінші компьютерге қосылып түзету, өшіру,орнын ауыстыру әрекеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді

: Желі бойынша мәтіндік интерфейсті жүзеге асыратын желілік хаттама

Жөндеушінің мүмкіндіктері өте көп

mtu-net.ru

Форматталған мәтін,мультимедиа объекттері графика,дыбыс, бейнеклиптер/Басқа Web-парақтарға немесе басқа ақпараттық ресурстарға сілтемелер/Компьютерге салынған бағдарламалар жұмысын орындауға қабілетті беосенді компоненттер

Internet арқылы ережелержиынын анықтайды/Оқу материалдарын орналастыруға мүмкіндік береді/Электронды поштамен жұмыс істеуге мүмкіндік береді

модулділігінде

ақпаратты тарату мен сақтау тәсілдерінің инструменталдық негіздерінің, сонымен қатар, бұқараның белсенді бөлігі қол жеткізе алатын ақпарат көлемінің өзгеруінен/ ақпаратты тарату мен сақтау тәсілдерінің инструменталдық негіздерінен/ бұқараның белсенді бөлігі қол жеткізе алатын ақпарат көлемінің өзгеруінен;

Белгісі ретінде адресте $ белгісі қолданылады

көшіру

Бастапқы шығу мәліметтері бар ұяғыштардың формуласын көшіру

компъютердің көмегімен оқытуға пайдалануға арналған программалар пакеті

икемсіздігі және үстірттігі./Педагогикалық тәжірибеде жиі кездесетін білімді бақылаудың әртүрлі әдістемелерін автоматтандырудың мүмкін еместігі.

информацияны өңдеу

мірлік құбылыстар, зат не мәліметтерді алғашқы қабылдауы. /Ой елегінен іткізуі – кірген, білгені, бастан кешкенін бағалауы./Ұстанымдық немесе орнықтыруы – алған ақпараттарды есте сақтауға ниеттенуі.

Шығармашылық бағытта қолдану./ Түсіндіруге қолдану./ Үлгі бойынша қолдану.

леммен байланыс;

Килобайт, бит/Мегабайт, байт

Ақпараттық мәдениеттің ролінің жоғарылауы.

   WWW-де оқу мекемесінің ікілдігін ұйымдастыру, оқу курсының Web-сайтын құру және оны ғаламдық торға орналастыруға./Оқытушылар мен оқушылардың жеке Web-сайттарын орналастыруға.

Компьютерлік технология.

тәжірбиесінің қысқаруы, ойланбай ірекет ету мәселесі /әлуеметтік қарым-қатынас тәжірбиесінің қысқаруы, ойланбай істеу мәселесі;

сәйкес программалық жабдықтары мен өздерінде орналасқан ақпараты бар телекоммуникация құралдарымен жабдықталған компьютер/ сәйкес программалық жабдықтарымен қамтылған компьютер / өздерінде орналасқан ақпараты бар телекоммуникация құралдары;

гипертекст, гипермедиа/гипертекст, / гипермедиа;

Жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану./Оқытудың жаңа әдiстерi мен формалары./Проблемалық, зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдiстерiн қолдану арқылы классикалық әдiстердi жетiлдiру.

Жалпы педагогикалық дағдысы./Ақпараттық және телекоммуникациялық технологияны қолдану дағдысы./Ақпараттық және телекоммуникациялық технология құралдарын меңгеру дағдысы.

MS NetMeeting программасы / құрам жиынтығына Internet Explorer кіретін NetMeeting программасы/ MS NetMeeting;

компьютер, тиісті программамен жабдықталған және ақпарат орналастырылған телеккоммуникациялық құрал / тиісті программамен жабдықталған компьютер компьютер/ ақпарат бірге орналастырылған телеккоммуникациялық құрал;

бiркелкi сервистердi алу, дизайнның ортақ элементтері/ бiркелкi сервистердi алуы міндетті/ дизайнының ортақ элементтері;

қажет ақпаратты сұранысы бойынша сақтау , іздеу және беру үшін арналған құралдардың бірігуі; ақпараттық-іздеу тілі мен іздеудің сәйкес ережелеріне негізделген, ақпараттардың қайнаркөздері сипатталған, арнайы қордан қажетті мәліметтерді іздеу мен іріктеуді қамтамасыз ететін жүйе /қажет ақпаратты сұраныс бойынша іздеу үшін арналған құралдардың бірігуі;

адамдық әрекеттердің барлық барлық қоғамдық маңызды түрлеріндегі сенімді білімді толық қолдануды қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені/адамдық әрекеттердің барлық қоғамдық маңызды түрлеріндегі жеткілікті білімді толық қолдануды қамтамасыз етуге бағыталған шаралар кешені;

Қызметтің барлық қоғамдық маңызы бар түрлеріне сенімді, жан-жақты және дер кезіндегі білімді толық пайдалануды қамтамасыз ету бағытындағы шаралар комплексі. /Қоғамның стратегиялық ресурсы.

Жалпыға бірдей ақпараттық құралдар мен технологияларды құру./ Ақпараттық құралдар мен технологияларды дамыту және қолдану.

компьютерлік аппаратты қамтамасыз ету; компьютерлік аппаратты және бағдарламалық қамтамасыз ету / компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету;

жазбаның компьютерлік мультимедиа құралдары, дыбысты өңдеу және ойнату; графикалық және фотографиялық объектілерді, мәтінді визуалдау және өңдеу жазбалары; жазбалар, бейнені өңдеу және ойнату; /адамдардың телекоммуникациялық сөйлесуінің телекоммуникациялық құралдары; ақпараттық ресурстарға қол жетімділік құралдары;/ жазбаның компьютерлік мультимедиалық құралдары, дыбысты өңдеу және ойнату; графикалық және фотографиялық объектілерді, мәтінді өңдеу және визуалдау жазбалары; жазбалар, бейнені өңдеу және ойнату, адамдардың телекоммуникациялық сөйлесуінің телекоммуникациялық құралдары; ақпараттық ресурстарға қол жетімділік құралдары;

білім беру мазмұны мен оқу-тәрбие жұмысының дәстүрлі формалары мен әдістерін түбегейлі қайта қарастырылу мәселесінің практикалық қойылуы

оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың мүмкін болатын барлық түрлерін сүйемелдейтін ЖАТ құралдарын бірлесе пайдалану

қашықтықтан оқытудың техникалық базасы/Телефондық телекоммуникациялық арналар/ТВ, радио;

Компьютерлік құралдарының жиынтығы/ Және олардың жұмыс жасау әдістері/ Білім беру әрекеттерінің барлық түрлерін іске асыруға қолдану;

жалпылама ұғым, сипаттайтын әр түрлі құрылғылар, механизмдер, мүмкіндіктер, ақпаратты өңдеу алгоритмдері ;/сипаттайтын әр түрлі құрылғылар;/ ақпаратты өңдеу алгоритмдері;

Дыбыстық ақпарат.

қоғамдық өндірісті басқару және материалдық игіліктерді таратуды орталықтандыру негізінде автоматтандыру/ қоғамдық өндірісті басқаруды орталықтандыру автоматтандыру/ материалдық игіліктерді таратуды орталықтандыру негізінде автоматтандыру;

Ақпаратты беру./Тарату./Жеткізу.

ақпараттың өсу легі мен көлемі; ақпараттың өсу легі/ ақпараттың көлемінің өсуі;

Қашықтықтан оқыту жүйесі/Білім беруде компьютерлік технологияны пайдалануды/Коммуникациялық технологияларды;

информатика мен ақпараттық технология облысында қарым-қатынас пен қауымдастық мәдениетіне; жеке және ұжымдық әсер ету үшін телекоммуникацияның мүмкіндіктерін қолдануға, ақпараттық қарым-қатынас аумағында адамгершілік әрекетке /информатика мен ақпараттық технология облысында қарым-қатынас пен қауымдастық мәдениетінде, жеке және ұжымдық әсер ету үшін телекоммуникацияның мүмкіндіктерін қолдануда, ақпараттық қарым-қатынас аумағында адамгершілік әрекетке;

олармен жұмысқа арналған әдістер иерархиясы бар ақпараттық ортаcы.

Білім беру, /тәрбиелеу, /жеке тұлғаның(Баланың) рухани мүмкіндігін дамыту;

WEB-сайтын құру және оны ғаламторға орналастыруға/Оқытушылар мен оқушылардың жеке WEB-сайттарын орналастыруға;

Оқу-әдістемелік материалдарды, рефераттарды, курстық жұмыстарды дайындау үшін оқу және ғылыми Web- сайттарға орналасқан ақпараттарды пайдалануға

оқу үрдісінде пайдаланылатын электронды ресурстар мен АКТ құралдарының жиынтығы;/ оқу үрдісінде пайдаланылатын электронды ресурстар жиынтығы/ оқу үрдісінде пайдаланылатын АКТ құралдарының жиынтығы;

ру.

компьютерлер және байланыс жүйесі негізінде ақпаратпен жұмыс бойынша әрекетпен қамтамасыз ету құрылғылары программалық-аппараттық құралдар; ақпаратпен жұмыс бойынша әрекетпен қамтамасыз; компьютер базасы және байланыс жүйесінде жұмыс жасау;

ақпараттық бөлік міндеттері/Компьютерлік ақпараттық техника бөлігінің міндеттері/Қолданбалы программалар және операциялық жүйелер бөліктерінің міндеттері;

құралатын қоғам.

Ақпараттық ойлау қабілетін дамыту, ақпаратты алу, қабылдау және жіберу әрекеттерін ұйымдастыру, сөйлеу қабілетін дамыту және тәрбиелік сапа қызығушылығын қалыптастыру/Түрлі ақпараттық түрлерімен адамның жұмыс жасай білуі, тап айтқанда: ақпаратты алу, өңдеу және жинау практикада аталған әрекеттерді қолдану/Ақпараттық сауаттылықты, мәдениетті және құзырлылықты қалыптастыру;

Ақпараттық ойлау қабілетін дамыту, ақпаратты алу, қабылдау және жіберу әрекеттерін ұйымдастыру, сөйлеу қабілетін дамыту және тәрбиелік сапа қызығушылығын қалыптастыру. /Әлемнің ақпараттық бейнесін символдар мен белгілер жүйесі арқылы ірнектеу./Тура және кері ақпараттық байланыстар жүйесі ретінде адамның ұғыну және меңгеру, бейімделе білу қабілеті.

Қазiргi бiлiм беру жүйесiндегi ақпараттық кеңiстiк туралы бiртұтас түсiнiктi қалыптастыру./Ақпараттық (дербес жағдайда, компьютерлiк) сауаттылық./Өз қызметтерiнде жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерiн пайдалану.

Біліктілікті кітеру курстарын ұйымдастыру./Оқушылардың, студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру./Ақпараттармен жұмыс жасауда оларды сұрыптау мен жүйелеу дағдысы.

үнемі жаңаланып отыратын ақпараттық шарттарында кәсіптік-әлеуметтік бейімделушілік, ақпараттық әрекеттегі мүмкін болатын жағдайдың болжамына; ақпараттық әрекеттегі мүмкін болатын жағдайдың болжамына; үнемі жаңаланып отыратын ақпараттық шарттарында кәсіптік-әлеуметтік бейімделушілік болжамына;

Аксиологиялық, заңды, эргономикалық./Коммуникативті-этикалық, қолданбалы./Танымдық-интеллектуалдық, болжаушылық.

: 7/ Жеті/ ақпаратық мәдениеттің жеті компоненттері ерекшеленеді;

кәсіби есептерді біршама тиімді шешу үшін ақпараттық технологиялық мүмкіндіктерді қолдануға; кәсіби есептерді біршама тиімді шешу үшін ақпараттық технологиялық мүмкіндіктермен қолдануға; кәсіби есептерді біршама тиімді шешу үшін ақпараттық технологиялық мүмкіндіктерді қолдануды үйренуге;

ақпараттық қарым-қатынасты реттеудің негізгі құқықтық нормаларын білуге және орындауға, ақпараттандыру құралдарының көмегімен орындалатын әрекеттерге жауапкершілікті сезіну; ақпараттық қарым-қатынасты реттеудің негізгі құқықтық нормаларын білуге және орындауға; ақпараттандыру құралдарының көмегімен орындалатын әрекеттерге жауапкершілікті сезіну;

Аксиологиялық, коммуникативті-этикалық. /Қолданбалы, құқықтық, эргономикалық.

аксиологиялық, коммуникативті-этикалық, танымды-интеллектуалдық, болжамдық, қолданбалы,құқықтық, эргономикалық;

ақпараттық технология саласында құзіреттілік және еркін бағытталушылыққа, ойлаудың бейімделушілігіне және икемділігіне; ақпараттық технология саласында құзіреттілік және еркін бағытталушылыққа; ойлаудың бейімделушілігіне және икемділігіне;

қисындылық пен қолайлылыққа, денсаулыққа қауіпсіздігіне, еңбекті ғылыми ұйымдастырудың ақпараттық кәсіби әрекеттерінің принциптерін жүзеге асыруға; қисындылыққа, денсаулыққа қауіпсіздігіне, еңбекті ғылыми ұйымдастырудың ақпараттық кәсіби әрекеттерінің принциптерін жүзеге асыруға; қолайлылыққа, денсаулыққа қауіпсіздігіне, еңбекті ғылыми ұйымдастырудың ақпараттық кәсіби әрекеттерінің принциптерін жүзеге асыруға;

ақпараттық технологиялар құралдары көмегімен жүзеге асырылған, белгілі бір объектінің жуықталған сипаттамасы және мүмкін көрсетілімі;/ үйрену мақсаты көзқарасынан алғанда мәнді және ақпараттық технологиялар құралдары көмегімен жүзеге асырылған, белгілі бір процесстің немесе құбылыстың жуықталған сипаттамасы және мүмкін көрсетілімі;

Объектінің, процестің, құбылыстың қасиеттері мен күйін сипаттайтын ақпарат жиынтығы және сыртқы әлеммен байланыс

Өңдеу

Іздеу ж/е тарату/Ақпаратты жинау/Өңдеу, алу, сақтау;

Компьютерлік техникамен жұмыс істеу кезіндегі адамдардың шаршауы. /«компьютерофобия» деп аталатын ақпараттық ағындардың күрделеленуі мен дамуынан адамдарда қорқыныштың пайда болуы.

ақпараты беру және жинау құралдарының және әдістерінің өзгеруі ақпараттың көлемінің өсуіне әкеледі, және белсенді тұтынушыларға қол жетімді;

6; алты ақпараттық революцияны ерекшелейді/ алты;

Жаңа программалық құралдарды меңгерту./Қолданбалы программалық құралдарды меңгерту.

Ақпараттық құралдар мен оларды пайдалану әдістері.

қалық студенттер қараусыз қалған материалға қайта оралуға және үлгерушi студенттер курстың тақырыптары бойынша алға озуға және әртүрлi деңгейдегі тапсырмалар таңдауының технологияларын үйренуде процесстiң дифференциациясының мүмкiндiгiн қолдану есебiнен/ үлгерушi студенттер курстың тақырыптары бойынша алға озуға/ үлгермеуші студенттерге қараусыз қалған материалға қайта оралуға;

қабілетін дамытуға итермелейді.

қандай да бір құжаттар жиынынан көрсетілген сұраныс тақырыбына арналғандарын іздеу процесі / қандай да бір құжаттар (мәтіндер) жиынынан тұтынушыға қажетті фактілер, мәліметтерден тұратындарын іздеу процесі; қандай да бір құжаттар (мәтіндер) жиынынан көрсетілген сұраныс тақырыбына (пәніне) арналғандарын немесе тұтынушыға қажетті фактілер, мәліметтерден тұратындарын іздеу процесі;

   ақпараттарды енгізу, сақтау және пайдаланушыға беру ушін

Білім беруде компьютерлік, коммуникациялық, қашықтан оқыту технологияны пайдалануды

технологияларды пайдалануға ақпараттық кеңістікті қалыпастыру міндеттерін шешу қабілеті;

Ақпараттарды іңдеудiң компьютерлiк технологияларын теориялық  және практикалық тұрғыда оқып-үйрену. /Әр түрлi қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыздандыруды оқып-үйрену және оны оқу үрдісiнде қолдану мүмкiндiктерiне талдау жасау.

Оқу барысында компьютерді пайдалануға. /Интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына.

Мұғалімнің мүмкіндігін жоғарылататын құрал/Ақпаратты өңдеудің құрылғылары,механизмдерін, жолдарын сипаттайтын ұғым/Ақпартты өңдеу алгоритмдерін сипаттайтын ұғым;

Білім беруде компьютерлік технологияны пайдалануды./Қашықтан оқыту жүйесін./Коммуникациялық технологияларды.

Қашықтан оқыту жүйесін./Білім беруде компьютерлік технологияны пайдалануды.

Қоғамдық әрекеттесудің тежелуі, қоғамдық қарым-қатынас тәжірибесінің азаюы./Студенттердің ізара қарым-қатынасын азайтып, «компьютермен сійлесуді» ұсынады.

Сараптамалық-зерттеу қызметі дағдыларын дамыту. /Коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды дамыту.

әртүрлі құрылғыларды, механизмдерді, әдістерді суреттейтін, алгоритмді өңдейтін жалпы ұғым/ әртүрлі құрылғыларды, механизмдерді, әдістерді суреттейтін жалпы ұғым / әртүрлі әдістерді суреттейтін, алгоритмді өңдейтін жалпы ұғым;

қолданушы түрлі ақпараттарды енгізу, сақтау және ұсыну үшін/) қолданушы түрлі ақпараттарды енгізу үшін/ қолданушы түрлі ақпараттарды сақтау және ұсыну үшін;

есептiң алгоритмiн құруды қалыптастыру

ық

ық

А.П. Ершов

компьютерлік желіні ойлап табуы/Ауқымды телекоммуникациялық компьютерлік желілерде/ Интернет желісінің пайда болуы;

виртуалды нақтылықтың;компьютерлік желілер мен мультимедиа-технологияның;компьютерлік желілер, мультимедиа-технология мен виртуалды нақтылықтың;

Архивке қатынаудың паролі

дауыс почтасы, ауқымды телекоммуникациялық компьютерлік желі/дауыс почтасы, / ауқымды телекоммуникациялық компьютерлік желі;

үлкен қашықтықта орналасқан және бір жүйеге байланыс каналдары арқылы қосылған жергілікті желілер мен компьютерлердің бірігуі; үлкен қашықтықта орналасқан жергілікті желілер мен компьютерлердің бірігуі; бір жүйеге байланыс каналдары арқылы қосылған жергілікті желілер мен компьютерлердің бірігуі;

жер шарының әртүрлі нүктелерінде тұратын адамдар арасындағы қарым – қатынасты қамтамасыз етуде компьютерлер пайда болды / (коммуникациялық компьютер жүйе және желi) ғаламшардың әртүрлi нүктелерi адамдардың қарым-қатынасының қоғамдық қажеттiгi, тұратын және мүмкiндiктерi пайда болды;/ғаламшардың әртүрлi нүктелерi тұратын, демек, ғылыми-техникалық төңкерiстi аяқтап адамдардың арасындағы қамтамасыз ету мүмкiндiгi пайда болды;

монологтық /диалогтық/аралас

сұрақ қою /жауапты тыңдау

жекелеп және жаппай сұрау /топтық және топішілік

жекелеп сұрау/жаппай сұрау/жекелеп және жаппай сұрау

бiлiмге қолжетімділіктің жақсартылуы және студенттердiң тәуелсiздігінің дамуы/ бiлiмге қолжетімділіктің жақсартылуы/ студенттердiң тәуелсiздігінің дамуы;

қашықтан оқыту технологиясы мен әдістемесі пайдаланылатын оқу жүйесі;/ қашықтан оқыту технологиясы мен әдістемесі пайдаланылатын және оқушыға ыңғайлы ритммен қамтамасыз ететін білім деңгейінің сарапталуынсыз кез-келген пайдаланушыға қол жетімді оқыту жүйесі; оқушыға ыңғайлы ритде оқытумен қамтамасыз ететін оқыту жүйесі;

бастапқы білім деңгейін талдаусыз, қашықтан оқыту технологиялары мен әдістемесін қолданатын және оқушыға ыңғайлы уақытта білім алуды қамтамасыз ететін, кез-келген қалаған адамға қолжетімді оқыту жүйесі / бастапқы білім деңгейін талдаусыз, қашықтан оқыту технологияларын қолданатын және оқушыға ыңғайлы уақытта білім алуды қамтамасыз ететін, кез-келген қалаған адамға қолжетімді оқыту жүйесі / бастапқы білім деңгейін талдаусыз, қашықтан оқыту әдістемесін қолданатын және оқушыға ыңғайлы уақытта білім алуды қамтамасыз ететін, кез-келген қалаған адамға қолжетімді оқыту жүйесі;

қашықтан оқыту технологиясы мен әдістемесін қолданатын және оқушыға ыңғайлы оқыту ритмін қамтамасыз ететін бастапқы білім деңгейін талдаусыз, кез келген үйренушіге қолжетімді оқыту жүйесі / қашықтан оқыту технологиясын қолданатын және оқушыға ыңғайлы оқыту ритмін қамтамасыз ететін бастапқы білім деңгейін талдаусыз, кез келген үйренушіге қолжетімді оқыту жүйесі/ қашықтан оқыту әдістемесін қолданатын және оқушыға ыңғайлы оқыту ритмін қамтамасыз ететін бастапқы білім деңгейін талдаусыз, кез келген үйренушіге қолжетімді оқыту жүйесі;

жүйесі./Техникалық және дидактикалық кізқарастар жиынтығы./Ақпараттық және ұйымдастырушылық кізқарастар жиынтығы.

Білім деңгейіне қол жеткізуге болатын, дистанциялық оқытудың технологиялары мен әдістерін қолдануға мүмкіндік беретін оқу жүйесі/Кез-келген адамға қол жетімді оқу жүйесі/Білім алушыға ыңғайлы оқу жүйесі;

Интернет желісі

Қалпына келтірілетін интерфейсі бар компьютерлік жүйе/ ашық үйренуді ерекшелігіне қарай жүргізу және әкімшілік мүмкіндігіне байланысты болып табылады/ ерекше жүргізу және ашық үйренуді қалыпты күйіне келтірілген интерфейсі бар желілік компьютерлік жүйе;

Мәтінді бірнеше рет редакциялаудың мүмкіндігі/ Мәтінді бір рет емес редакциялаудың мүмкіндігі/Мәтінді редакциялаудың мүмкіндігі;

ғылыми-техникалық iлгерiлеу, ақпараттық және коммуникациялық технология құралдарының бiлiм беруде пайда болуы және енгiзілуi/ ғылыми-техникалық iлгерiлеу, ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың құралдарының бiлiм беруде пайда болуы / ғылыми-техникалық iлгерiлеу, ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың құралдарының бiлiм беруге енгiзілуi;

Білімнің саны емес сапасы қызықтыруында/Оқыту кезінде өз тәжірибесін қолданатын мүмкіндігінің болуы/Білім беру ортасында дербестікке, өзін-өзі көрсете білуге, өзін-өзі басқаруға талпынатындай;

Оқырмандарға кітапхананың ақпараттық ресурстарына жылдам, қолайлы жәнежеткілікті іздеуді шектеулі кіру режимінде қамтамасыз ету/барлық оқырмандарға республикалық және әлемдік ақпараттық-библиографикалық ресурстарға бағдарлануына мүмкіндік беру/Сақталынған кітапхана қорының әртүрлі бөліктері мен тақырыптық кесінділерін көрсету;

Сақталынған кітапхана қорының әр түрлі біліктері мен тақырыптық кесінділерін кірсету./Барлық оқырмандарға республикалық және әлемдік ақпараттық-библиографиялық ресурстарға бағдарлануына мүмкіндік беру./Оқырмандарға кітапхананың ақпараттық ресурстарына жылдам, қолайлы және жеткілікті іздеуді шектеулі кіру режимінде қамтамасыз ету.

тартылуы керек, олардың жиынтығы баспаны жан-жақты талдауды қамтамасыз етуі/Жоғарғы тәжірибелі эксперттердің еңбектері мен тәжірибелері ауқымды шешімдерді қолдануы/Жұмыстардың ұйымдастыылуы жүйелілік негізінде жүзеге асуын;

   Жоғарғы тәжірибелі эксперттердің еңбектері мен тәжірибелері ауқымды шешімдерді қолдануды./Эксперт ретінде әр сала мамандары тартылуы керек, олардың жиынтығы баспаны жан-жақты талдауды қамтамасыз етуі.

Тапсырмалар оқу бағдарламасында кірсетілген, тақырыпқа, оқыту обьектісіне қатысты болуы тиіс./Тапсырманың мұғалім үшін алдын-ала белгілі жауабы болмауы тиіс./Тапсырма қызықты немесе дәстүрден тыс тұжырымдалуы қажет.

:Жартылай ашылған құрылымды жауаппен берілетін сұрақтар/Қысқа жауапты сұрақтар/ Толық ашылған құрылымды емес жауаппен берілетін сұрақтар;

таным жолы/ зерттеу

Ұйымдастыру/дағдымен іскерлік қалыптастыру/шығармашылық қабілеттерімен дүниетанымдық көзқарастарды дамыту.

Кіріспе/Баяндау/қорытынды

диалогтық баяндауға жатады /монологтық баяндауға жиналыс

редакторлар

Информациялық жүйелер, элетрондық кетелер

Мәтін редакторлары, графикалық редакторлар

қайталану/қайталайды/қайталанатын

қайталанатын

таңдау

Блок схема

ақпараттық құралдары басқарумен және ақпаратты өңдеу бойынша тапсырмалардың орындалуын қамтасыз ететін прграммалар жинағы/ақпараттық басқарумен қамтамасыз ету/программалар жиынтығы

және басқа байланыс каналдары,қамтамасыз ететін жинақ

қайнаркөзден қабылдаушыға сигналды жіберу және қабылдауды қамтамасыз ететін техникалық құрылғылардың бірігуі/қайнаркөзден қабылдаушыға ақпаратты беру/қайнаркөзден қабылдаушыға сигналды жіберу қамтамасыз ететін техникалық құрылғылардың бірігуі

әр түрлі құралдардың көмегімен іске асатын адамдар арасында ақпарат беру/адамдар арасында ақпарат беру/байланыс жүйесінің көмегімен адамдар арасында ақпарат беру

Танымдық ойындар /пікір таластар

Түсіндірме /түсіндіру

ғылымилық талабы,қолжетімділік талабы, проблемалықты қамтамасыз ету талабы, көрнекілікті қамтамасыз ету талабы, көрнекілікті қамтамасыз ету талабы, саналылықты қамтамасыз ету талабы, өз бетімен іәрекетінің, жүйелік және тізбектілік талабы және өз бетімен жұмыс істеу белсенділік іс әрекеті талабы, жүйелік және тізбектілік талабы, білімді жетік меңгеру талабы,білім беру, дамыта оқыту және тәрбие беру, функцияларының бірлігі талабы/ғылымилық талабы,қолжетімсділік талабы,проблемалықты қамтамасыз ету талабы,көрнекілікті қамтамасыз ету талабы, саналылықты қамтамасыз ету талабы/өз бетімен және қарқынды жұмыс жасау іс-әрекеті, жүйелік және тізбектілік талабы,білім беру,дамыта оқыту және тәрбие беру функцияларының бірлігі талабы

экспериментальді аймақтарда ББЭБ зерттеуші мамандар тобында/ББЭБ зерттеуші мамандар тобында/ББЭБ зерттеумен айналысатын мамандар тобында

әр жерде орналасқан және бейне технологияларды негізгі байланыс құралы ретінде пайдаланатын әдістемелік отырыс немесе адамдар арасындағы кездесулер/екі жақты дауыс технологиясын ұсыну және бір немесе екі жақтық бейне/әр жерлердегі адамдар арасындағы әңгімелесу немесе отырыста қолданылатын бейне-технология

оқу пәні /оқу жоспары

ұзақ мерзімді /жоспар бойынша

Мұғалім /Оқытушы

ВЕБ сервермен байланысты орнату/арнайы программа арқылды ВЕБ беттерін қолданушы/гипермәтіндік байланысу мүмкіндігі бар файлдармен жұмыс істеуге арналған программа

глобальді желі түйіндерінің ақпаратты іздеу,жинау және сақтау процесін жеңілдететін клиент-программасы/ глобальді желі түйіндерінің ақпаратты іздеу процесін жеңілдететін клиент-программасы

Web-сервермен байланысты орнату.

Web қызмет(www)/Web қызмет/www қызметі

дифференциация және индивидуализация үйренудің талабы/үйренудің индивидуализацияның талабы/үйренудің дифференциациясының талабы

үйрену/ИКТ құралдарын білім беруде қолдану/ИКТ құралдарын білу

Көпөлшемді интерактивтік модель VRML пайда болуы/ Қолданушылар арасындағы қарым-қатынас тәсілін арттырумен сипатталады/ 1994-1996 жж.

Жұмыс протоколдарын жетілдірді/1983-1989 жж./ARPANet 185 компьютердің орталығына айналды

1990 жылы Совам Телепорт компаниясы электрондық хабарларды жеткізу мүмкіндігімен шектелген бүкіләлемдік желіге ену кезеңі басталды

WORD, INTEGER

оқу барысында оқушының атқаратын іс-әрекетінің нәтижесі /оқу іс-әрекетінің нәтижесі

биік деңгейде көркемдеу және орындау,ақпараттың толықтығымен/сапалы әдістемелік құрал-жабдықтармен/техникалық орындалуының сапалылыгымен, көрнекілігімен,мазмұнының жоғарылығымен

ОЭИ(білім беретін электронды басылым) көптомды/ОЭИ(білім беретін электронды басылым)біртомды/электронды сериялар

жергілікті,желілі,аралас тарату/аралас тарату/желілі

локальді желі ретінде де, желілік БЭБ ретінде де қолдануға болады/локальді желі ретінде де, желілік БЭБ ретінде де қолдануға болатын электронды басылым/электронды басылым

студенттер және оқушылармен қамтамасыз ететін творчестволық және белсенді меңгеруге тиісті ғылыми-практикалық білім аясы бойынша және облыс дағдылармен бұл білімдермен жүйелі материал болатын электронды басылым/стуцденттер мен оқушылардыфң білім мен дағдыларын қалыптастыруда және творчестволық білімді белсенді меңгеруді қамтамасыз ететін электронды басылым/электронды басылым

білім беретін,өршітуші және үйренудің тәрбиелік функцияларының саналылықтың жабдықтамасын көрнекілік талап, жүйелік және тізбекті талап, білімді меңгерудің беріктігінің талабы, мәселеліктің жабдықтамасы/саналылықтың жабдықтамасы, көрнекілік талабы, ғылымдылықтың талабы, ашықтықтың талабы, мәселеліктің жабдықтамасы/білім беретін және үйренудің тәрбиелік функцияларының жүйелік және тізбекті талап, білімдерді меңгерудің беріктігінің талабы, бірліктің талабы

Ақпараттық ж/е коммуникациялық технологиялары құралдарыныфң пайда болуы мен білім беруде ендірілуінің, ғылыми-технеикалық пргрестің/білім беруде ақпарттық құралдар ж/е коммуникациялық техно-ң пайда болуы ғылыми-техникалық прогресс/білім беруде ақпараттық құралдар ж/е коммуникациялық технологияларпдың енгізілуі ғылыми-техникалық прогресс

технологияларына алмастыру.

Қ.Р білім беру туралы заңы /Жалпыға міндетті білім стандарты

білімдердің бүтіндік жүйесінде әртүрлі пәндер мәселелерінің өзара байлавнысын көру/білімдердің бүтіндік жүйесінде әр түрлі пәндер мәселелерінің өзара байланысын көру/білімдердің бірыңғай жүйесінде әр түрлі пәндер мәселелерінің өзара байланысын көру

Жазылған және печатталған материалдар/жазылған материалдар/печатталған материалдар

жазбаша ж/е басылымдық материалдар/жазба материалдары/баспа материалдары

білім беруде жалпыға бірдей мемлекеттік кеңістіктің дамуы сақталуда/білім берудегі мемлекет аралық бірлік сақталатын кеңістік/білім беретін қызметтің ұйымындағы өсетін рөлі құрастыруды есеп және жіктелуді өзектілік информациялық анықталған қазіргі ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялардың қолданылуының негіңзінде білім беретін мақсаттардағы адамдардың жеке өзгерістерінің жүзеге асыруын кеңістік қаланың білім беретін кеңістігі, облыс, ел негізінен

Негізгі құзырлар – білім берудің жалпы (метапәндік) мазмұнына қатысты. /Пәндік құзырлар – нақты сипаты мен оқу пәндері шеңберінде қалыптасу мүмкіндігі.

Жалпы пәндік құзырлар оқу пәндері мен білім беру аймақтарының анықталған шеңберіне қатысты/негізгі құзырлар білім берудің жалпы мазмұнына қатысты

Ғылым мен техниканың дамуы

қашықтықтан оқыту курстары түріндегі электрондық кітапхана материалдар базасын жасау және жинақтау/қашық жерде орналасқан біліктілік көтеру курстарын үнемі өту/білім беруге бағытталған сыртқы ақпараттық ресурстарды пайдалану/ақпараттық-анықтамалық жүйелер

Қашықтықтан оқыту курстары түріндегі электрондық кітапханаға материалдар базасын жасау және жинақтау./Білім беруге бағытталған сыртқы ақпараттық ресурстарды пайдалану (қашықтық курстар, электрондық кітапханалар)./Ақпараттық-анықтамалық жүйелер.

Өмір бойы із білімін қажетті бағыт бойынша дамыту. /Нәтижелі білімді қалыптастыру.

Барлық оқитындар үшін кімекші және ұйымдастырушы ақпарат болып табылады./Оқытуды ұйымдастыру жұмыстары бойынша керек сұрақтарын электронды пошта арқылы жіберіп отырады./Студент берілген тапсырманың орындау уақытының берілуі арқылы тапсырманы орындайды және сонымен бірге практикалық жұмыста жасалынған бақылаудың нәтижесін кіре алады.

Дидактикалық бағыт./Бағдарламалық ұсыныс./Пәндік аумақта қолданылуы.

болуы тиіс./Когнетивті үдерісті болуы тиіс./Сенсорлы перцептивті болуы тиіс.

Мұғалім мен оқушыларға оқыту құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін білім/ Оқыту құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін білім

.

Оқытудың жаңа ақпараттық технологияларына. /Қазіргі ақпараттық оқыту технологияларына.

Компьютерде дыбысты,ақпаратты,тұрақты және қозғалысты бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология/комп-ң ақпараттық және прграммалық құралдар кешені/тыным үдерісінің жоғарлауына септігін тигізеді

Мән-мағыналары барынша анағұрлым айқындалған және алдын-ала бекітілген тарауларға бөлу./ЭОБ құралдары интерактивті сұхбатты ұйымдастырады.

арнайы зертханада/арнайы жабдықталған зертханаларда/сынақ зертханаларында

техникалық, педагогикалық, психологиялық-педагогикалық және эргонеомиялық талаптар/психо-педаг талаптар/техникалық, педагогикалық, эргономикалық талаптар

әдістер арқылы игеру уақытына қарағанда аз болуы.

оқытады./Сервистік программалар, инструменталды орталарды оқытады.

сервистіәк программалар,инструменталды орталарда оқытады/редактор мен конструкторды оқытады/білім берудегі электрондық басылымы ұғымын,электрондық ресурстарды оқытады.

деңгейі.

толықтығы, орындалудың жоғары деңгейі/техникалық орындалу сапасымен,логикалық және жүйелік мазмұнмындылығында

1962 жж. дейін

инфосфераны сүйемелдейтін техникалық базаның дамуы мен сәйкес техникалық құралдардың практикаға енгізіліуі

1988-90 жж.

1985 жылдан бастап

1985-1990 жылдарға арналған жалпы мемлекеттік бағдарлама есептеу техникаларымен білім беру мекемелерін жабдықтау мәселесін шешпеді

электрондық білім басылымдары/электронды басылымдар(электронды газеттер,кітаптар және т.б.)/электронды басылымдар(графикалық,мәтіндік,сөздік)

оқу жоспары, оқу бағдарламасы, оқулықтар /БҰҰ конвенциясы, декларациясы

мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту, орта білім беру, жоғары кәсіптік білім беру, жоғары оку орнынан кейінгі кәсіптік білім беру

:мектепке дейінгі білім, арнайы білім,жалпы білім,қосымша білім тіршілік әрекетінің мүмкіндігі шектелген тұлғалар үшін білім/ мектепке дейінгі білім, арнайы білім,жалпы білім/қосымша білім тіршілік әрекетінің мүмкіндігі шектелген тұлғалар үшін білім

Бақылау бойынша бірсарынды жұмыстардан барынша арылтады

ұсынатын мүмкіндіктерден жоғары білім ортасын жасау./Желі бойынша педагогтармен қарым-қатынас ұйымдастыру.

Ұйымдастыру-басқару қызметін ақпараттандыру./Оқу қызметін, оқу нәтижелерін бақылау мен ілшеу.

білімді ақпараттандыру мақсатына жетуді қамтамасыз ететін жолдардың, әдістердің,тәсілдерждің кешені/ білімді ақпараттандыру мақсатына жетуді қамтамасыз ететін әдістер мен көзқарастар кешені

Оқушының екпінділік деңгейін кітеру, альтернативті ойлау қабілетін дамыту./Оқушыға есептердің шешімін іздеу стратегиясын дайындауға үйрету./Оқушыға зерттелетін объектілер және олардың арасындағы байланыстарды модельдеу негізінде қабылданған шешімдерді болжауға мүмкіндік беру.

бағытталған адамзаттың ғылыми-практикалық әрекеттерінің облысы/бұл оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық-педагогикалық мақсаттарының жетістіктері үшін білім аумағында қолданыстағы және жаңа білімдерді қалыптастыруды жүйелеуді қамтамасыз ететін облысы

оқушының екпінділік деңгейін көтеру,альтернативті ойлау қабілетін дамыту/оқушыфға есептердің шешімін іздеу стратегиясын дайындауға үйрету/оқушыға зерттелетін объектілер және олардың арасындағы байланыстарды модельдеу негізінде қабылданған шешімдері болжауға мүмкіндік беру

арттыру тәрізді жеке тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеуді жоспарлайды.

ойындар

сынақтық лабораторияда/арнайы лабораторияларда/сынақтық құрылғылары бар лабораторияларда

Бір машинамен оқуға арналған электрондық басылымдар/электронды басылымдар/бір машинамен оқуға арналған

алгоритмдік мәдениет пен компьютерлік сауаттылықты қалыптастыру. /информатика ЭЕМ көмегімен информацияны жинақтау, өңдеу, жеткізіп беру әдістерін зерттейтін ғылым деп түсіну

алгоритмдеу, шамалар, физика және математика курсының есептерін шешуге алгоритмдер құру, /ЭЕМ құрылғылары,оқу алгоритмінің тілінің құралдары, Рапира тілі туралы мәліметтер қайталау арналған жаттығулар

.

БЭБ және ресурстар үшін қолайлы интерфейсті ұйымдастыру./Білім алушылар үшін қажетті анықтамаларды, түсініктемелерді және әдістемелік нұсқауларды қолдану мүмкіндігімен қамтамасыз ету./Жұмыс тізбегі мен оның ырғағын таңдау мүмкіндігімен қамтамасыз ету.

Мән-мағыналары барынша анағұрлым айқындалған және алдын-ала бекітілген тарауларға білу./Оқу материалдары ізара байланысқа негізделіп жасалуы тиіс./Білім алушыға түрлі жаттығу мүмкіндіктерін қамтамасыз етуі тиіс.

электронды шығару типі,пәнді және жалпы білім беретін аумақ/білімнің ұсынылған деңгейі,білім беру үрдісінің ұсынылған типі/білім беру үрдісінің ұсынылған формасы

потенциала обучаемого,үйренудің дидактикалық циклдарының толықтығының жабдықтамасын талабы/ биімделу талабы, оқытудың интерактивті талабы, компьютер визуализациясының мүмкіндіктерін өткізудің талабы/ үйренушінің интеллектуалды потенциялын дамытудың талабы,требование развития интеллектуального потенциала обучаемого,үйренудің дидактикалық циклдарының толықтығының жабдықтамасын талабы

.

Гигиеналық талаптар./Санитарлық нормалар./Компьютер техникасымен жұмыс істеу ережелері.

Барынша жақын жауапты енгізуге мүмкіндік беру. /Дұрыс жауапты таңдай алатындай жауапты қамтамасыз ету./Дұрыс жауабы нақты, қысқа және толық болу.

Электрондық басылым түрлері мен пәндік, білім беру орталығына./Білім беруде ұсынылатын деңгейге және үрдіс типіне./Білім беруде ұсынылатын форма түріне және арнайы аудиторияларға.

Гипермәтін принципі бойынша құрылған мәліметті меңгеру/практикалық оқыту кезінде динамикалық жүйе береді/оқушылардың интеллектуалды деңгейлері жоғарылайды

Үйренушінің білімін деңгейін, дағдысын өлшеу және бақылау үшін программалық құралдар,электронды тренажерлар/білім деңгейін,дағдысын,қабілетін бақылайтын прграммалық құралдар

электронды моделдер-нақты бар және ойдағы объектілердің немесе процестердің ретінде/нақты бар және ойдағы объектілерідің электронды морделдері/нақты бар және ойдағы процестің электронды моделдері

аталатын вирустар

Резидентік емес, компьютер жадында тұрақты сақаталатын вирустар

әртүрлі ақпараттар жиынтығы; бөлініп алынған таңбалар бойынша өтуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құрылымдық мәтін; өте үлкен көлемдегі мәтін.Электрондық оқулықтардың оқу сапасына әсер ету көрсеткіштері; мазмұнның визуалды абстрактілі түрде бейнеленуі; күрделі нақтылы эксперименттерді модельдеу; өзіндік білім алу траекториясының дамуы;

Гиперсілтемелер қайда бағытталуы және нақты анықталуы керек. /Гиперсілтемелік тізбек кезінде оның қадамдары нақты және дәл болуы керек./Әр тақырып білімінде, параграфында сілтеме кірсеткіші болуы керек.

мүмкіндік беретін әртүрлі ақпараттар жиынтығы

жалпымәнділік,объектілі-графиктік,өмірлік цикл/жалпымәнділік приципі/объектілі-графиктік принципі,өмірлік цикл

Қарап шығуға арналған программа

жұмысты компьютерде мұғалiм демонстрациялап көрсетедi де оқушылар жеке әрекет жасайды

Өнім

кәсіп

педагог оқушылардың компьютер бағдарламалардың көмегімен курстық жеке тақырыптары бойынша оқу барысындағы оқушылардың дамуына бақылау жүргізуі /эксперименттік топпен жұмыс

ғылымилылығы /оқытудың жүйелілігі

қоғамды ақпараттандыру /ақпараттандыру

олимпиада

көрнекiлiк

аудиоқұралдар,графикалық,фотографмялық,киножобалау техникасы, видео,теледтдарлық; аудиоқұралдар,графикалық,фотографиялық; киножобалау техникасы, видео, теледидарлық;

Оқытылатын мәліметтер қоры.

ыту) программалары

үйрету (оқыту) программалары

мазмұны және өзара әрекет ету мүмкіндігі қолданушымен тура және жанама қолданылатын электронды басылым; электрондық шығару, мазмұны және тура немесе жанамамен өзара іс-әрекеті әдіс-айла оның мүдделері бар сәйкестікте қолданушы бекітілген параметрлер,мақсатпен, дайындық деңгей және т.б; электронды басылым;

электрондық басылым, басылымның мазмұны және өзара іс-әрекет әдісі анықталған және қолданушы өзгерте алмаған параметрлер; параметрлері және өзара іс-әрекет әдісі анықталған электрондық басылым; электронды басылым;

үйiрме

оқыту процесі / оқыту әдістері

жүзеге асырылады бір тақырып өткен соң /әр сабақтан соң

Фракталдық

жазуды ойлап табуы; жазудың шығуы; жазудың пайда болуы;

Сәулелік қалам/Сканер, диджитайзерлер/Трекбол

күнтiзбектiк-тақырыптық жоспар

….. 18-22

Автотолтыру

иллюстративті /іздестіру

иллюстративті/ іздестіру/ зерттеу

түсіндірме-иллюсбрагивті, /іздестіру, зерттеу әдістері

дәрістер,семинарлар,практикалық сабақтар,зертханалық сабақтар,оқу ойындары,оқу ғылыми-зерттеу жұмыстары, педагогикалық өлшем мен бақылау,сынақтар мен емтихандар, өз бетінше оқу әрекеттері, курстық және дипломдық жобалау; дәрістер,семинарлар, практикалық сабақтар,зертханалық сабақтар; оқу ойындары, оқу ғылыми-зерттеу жұмыстары, педагогикалық өлшем мен бақылау, сынақтар мен емтихандар, өз бетінше оқу әрекеттері,курстық және дипломдық жобалау;

оқушыларды табиғат және қоғам туралы маңызды ғылымдардың негізімен таныстыру /дүниетанымдық көзқарасын кеңейту, дүниеге көзқарасын, адамгершілік, эстетикалық мәдениетін дамыту

теле және радиохабар жүйесі, глобальді компьютер жүйелері және желілері; теле және радиохабар жүйесі; глобальді компьютер жүйесі және желісі;

ортақ педагогтық дағдылары;ақпаратты және телекоммуникациялық технологияларды қолдану дағдылары;

Педагогикалық программалық құралдарды қолдану./Жаңа ақпараттық технологияның мүмкiндiктерi туралы бiлiм. /Коммуникациялық қызметтердi пайдалану дағдысы.

пайдалану дағдыланады./ Жаңа ақпараттық технологияның мүмкіндіктері туралы білімі артады./Педагогикалық программалық құралдарды қолдануы.

Оқушылардың жаңа білімді қабылдауы /Оқушылардың білім деңгейін тексеруі

қысқа мерзімді /ұзақ мерзімді

қысқа мерзімді/аз мерзімді/қысқартылған мерзімді

27/9

жарияланған жаңалықтардағы контекстік іздестіруі легі болуы ;Автоматты индексацияның орындауы болуы;Жариялаудың моментінде болуы;

Оқыту мақсатының қойылымы./Оқу материалдарын дайындау және оқыту процедураларын жасау./Ағымдағы және қорытынды бағалау, оқыту нәтижелерін арттыру үшін материалдар жасау.

Оқыту/ Білім беру

оқытуды жеке тұлғаға бағыттау және дифференциялдау талабы; оқытуды жеке тұлғаға бағыттау; оқытуды дифференциялдау талабы;

жеке білім беретін траекторияқұру және оны тарату; жеке оқушының психофизиологиялық ерекшеліктерін есепке алу принципі; тұлғаның коммуникативті қабілеттіктерінің даму принципі;

жеке білім беретін траектория және мүмкіндіктердің онына әрбір оның іске асыруы үшін беру; әрбір оқушыға жеке білім беру траекториясын құру; жеке білім беретін траекторияның табысты іске асыруы үшін мүмкіндікті оқушыға беру;

оқушыларды оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялық желілерді қолдануға негізделген қашықтан оқыту технологиясының түрі; қашықтан оқыту технологияларынгың түрі; оқушыларды оқу-әдістемелік материалдариен қамтамасыз етуге және оқытушы, оқушы, администратор арасында интерактивті қарым-қатынас жасауға арналған телекоммуникациялық желілерді қолдануға негізделген қашықтан оқыту технологиясының түрі;

дамудың алғы шарттары туралы білімді қосымша қажет етушілер және ашық білім беру жүйесінің қазіргі жағдайы, педагогтар мен жауапты адамдардың бірлесе әрекеттесуінің көрсеткіші; дамудың алғы шарттары туралы білімді қосымша қажет етушілер және ашық білім беру жүйесінің қазіргі жағдайы,педагогтардың бірлесе әрекеттесуінің көрсеткіші; дамудың алғы шарттары туралы білімді қосымша қажет етушілер және ашық білім беру жүйесінің қазіргі жағдайы, жауапты адавмдардың бірлесе әрекеттесуінің көрсеткіші;

   оқу әдістемелік материалдарымен және оқытушы, әкімшілік, окушы араларындағы интерактивті өзара әрекеттесуді қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялық желілерді пайдалануға негізделген дистанциялық оқыту технологиясының түрі

Электронное издание,предназначенное для локального использования и выпускающееся в виде определенного количества идентичных экземпляров(тиража)на переносимых машиночитаемых носителях; Выпускающееся в виде определленного количества экземпляров (тиража)на переносимых машиночитаемых носителях; электронды басылым;

белгілері бойынша өзара байланысқан жинақ болып табылатын деректер типі

Элементтері квадрат жақшаларда көрсетіледі

пі

тіршілік ету әрекетін шектеу мүмкін емес немесе ОЭИ оған рұқсат күшке де қиналғанда жағдай үйренудің қарқынды биік зияткерлік технологияларының тиімді қолдануы сол мүмкіндік беруі керек,ОЭИ должны предоставлять возможность эффективного использования интенсивных высоких интеллектуальных технологий обучения в тех случаях,когдпдоступ к ним затруднен или невозможен в силу ограничений жизнедеятельности; ОЭИ должны представлять возможность эффективногоиспользования интенсивных высоких интеллектуальных технологий обучения в тех случаях,когда доступ к ним затруднен; ОЭИ должны представлять возможность эффективного использования интенсивных высоких интеллектуальных технологий обучения в тех случаях, когда доступ к ним невозможен в силу ограничений жизнедеятельности;

әрбір оқушыға жеке білім беру траекториясын тұрғызу және оны сәтті жүзеге асыру үшін мүмкіндік беру; әрбір оқушыға жеке білім беру траекториясын тұрғызу; әрбір оқушыға жеке білім беру траекториясын сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік беру;

Лондон университеті негізінде 1836 жылы; 1836 жылы; бір мың сегіз жүз отыз алтыншы жылы;

компьютерлік білімділік

Сервистік программалар

Тұрақты есте сақтаушы құрылғы

қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау/оқушы тұлғасын дамыту,ақпараттық қоғам шартында өмір сүруге даярлау/Ақпараттық технологияларды қолдану негізінде оқу-тәрбие процесін барлық деңгейін жетілдіру

кілттік сөзі,құжат түсіндірмесі,домендік адресі орналастырылған және сақталған құжаттың мәліметтер қорын автоматты құру процедурасы/құжат түсіндірмесі сақталған мәліметтер қорын автоматты құру процедурасы/домендік адресі орналастырылған және сақталған құжаттың мәліметтер қорын автоматты құру процедурасы

қазіргі әлемдегі комуникациялар және ақпараттарды өңдеудің жалпы қабілеттілігі/телекоммуникациялық технологиялық және ақпараттық құралдарды өзіне тиімді етіп қолдану/телекоммуникациялық технологиялық құралдарын қолдануда өзіне тиімділікті қосу

көрнекі және жеткілікті түрде түсіндіру үшін мысалдар келтіру/тексте басқа типті кескін немесе дыбыс түсіндірме немесе қосымша ақпаратты енгізу/көрнекі және жеткілікті түрде түсіндіру үшін басқа типті ақпараттарды қолданбау мүмкін мысалдар келтіру

ғылыми-педагогикалық эксперименттер жүргізіледі

жеке тұлғаға бағдарлап

Қолданушының сауалына жауап беру процесі/Мәліметттің берілу процесі/Қолданушының сұранысына берілетін жауап

Реактивті/Активті/екіжақты

Кері байланыс. /Конструктивті ізара әрекеттесу.

қолданушының сұраныстарды жауап арқылы ақпаратты беру процесі/білім беруді ақпараттандыру құралдары арқылы қолданушыларға сабаққа белсенді араласу мүмкіндігін беру процесі/білім беруді ақпараттандыру құралымен оқушының арасындағы диологтың болуы

Қолданушының сұрауы жауабына ақпаратты беру процесі; қолданушыға білімділік ақпараттық құрылғылар көмегімен өзара белсенді әрекет жасауына мүмкіндік беру процесі; оқу диалогының құралдарының бірі ретінде білімділік ақпараттық құрылғылардың болу шарты;

реактивті белсенді,екі жақтылы/белсенді/екіжақтылы

Реактивті. /Әрекетті.

бір жүйедегі адрестерді қолдана алатын поддерживающи) дүние жүзін(бүкіл әлемдік)біріктіретін ауқымды және шағын компьютерлік желі/бір жүйедегі адрестерді қолдана алатын дүниежүзілік ауқымды желі/бір жүйедегі адрестерді қолдана алатын дүниежүзілік шағын компьютерлік желі

Компьютерлерге, электрондық почтаға, хабарландыру тақталарына,/деректер базасына және пікір-талас топтарына қашықтан қатынасты қамтамасыз етеді /Оның бөліктері RTSP хаттамасында негізделген бірыңғай мекен-жай кеңістігі аркылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпарат желі

хабар жүргізу,ақпарат тарату сервисі,интернет-трансляция,виртуалды кітапхана,ізденіс жүйесі, интернет-каталог

ресурстарын,мультимедиялық парақтарын құруда көбінесе келесі тілдермен құрылғылар қолданылады гипермәтіндік тіл белгісі(HTML)/Java тілі/VRML(Virtual Reality Modeling Language) және CGI(Common Gateway Interface) тілі

Компьютерлерге, электрондық почтаға, хабарландыру тақталарына, деректер базасына және пікір-талас топтарына қашықтан қатынасты қамтамасыз етеді/Оның бөліктері RTSP хаттамасында негізделген бірыңғай мекен-жай кеңістігі аркылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпарат желі/Оның бөліктері ТСР/ІР хаттамасында негізделген біріңғай мекен-жай кеңістігі аркылы бір-бірімен қисындық байланысқа түскен ғаламдық ақпарат желі

алтыншы/6-шы/алтыншы ақпараттық революцияның нәтижесі

ақпаратты беруде қолданылатын жергілікті компьютерлік желі/ақпаратты беруде интернет хаттамаларды қолданылатын жергілікті компьютерлік желі/ақпаратты беруде интернет құралын қолданылатын жергілікті компьютерлік желі

компьютер, модем

телефон желісі, компьютер, модем

кез-келген форматтағы файлдарды қабылдау үшін;Кез-келген форматтағы файлдарды жіберу үшін; кез-келген форматтағы файлдарды қабылдау және жіберу үшін;

Электронды пошта, алыс компьютерден файлдарға қатынау қызметі (ҒТР)./Әлемдік тор (WWW), Интернет арқылы хабарласу, қолданушылар арасында файлдармен алмасу./Электронды коммерция, ақпаратты іздеу.

қосқыштардың физикалық мінездеме анықталатын қосу,екі құрылымдар немесе орталар/

Жабдықтардың электрмен қоректенуін үзуден қорғау

, акпаратты

теориялық, әлеуметтік, акпараттық

10-минут

15-минут

20- минут

25-минут

30-минут

С

Оқушылардың жұмыс қауыпсіздігін сақтау /санитарлық гигиеналық ережелерін оқушымен муғалімінің жұмыс істеу қолайлығын т.б сақтау

кабинет меңгерушісіне

Оқу бағдарламасына сайкес «Информатика» пәнінен сабақтар оқыту /факулътативті курстар, үйірмелер және басқа қосымша оқу формаларын жүргізу

информатика мұғалімі

Бас машинаның басқалармен жоғарыдан төмен қарай үйлесімділігі жабдықтаудың оптимальділігі /жергілікті желіге қосылуында

информациялық және компьютерлік модель құру

компьютер

сөздік немесе вербальдық, кестелік, математикалық, графикалық

әрбір оқушыға информатика ғылымы негіздерінің алғашқы іргелі білімін беру және оны сапалы түрде меңгеруге қажетті біліктілік пен дағдыларын қалыптастыру

ИЕТН/Информатика есептеуіш техника негіздері

оның үнемі өзгерісте болуында /техникалық құралдарының әртүрлілігімен бағдарламалық құралдарының үздіксіз жаңарып отыруында

Ж.Қараев, Ж.Сардарова, С.Т.Мұхамеджанова/Ж.Қараев, Ж.Сардарова, Қ.Әбдиев

Ж.Қараев, Ж.Сардарова, С.Т.Мұхамеджанова

Ж.Қараев, Е.Ы.Бидайбеков, Н.Т.Ермеков, Б.Балафанов/К.В.Тұрматанбетова, Ж.Қараев, Н.Т. Ермеков

Н.Т.Ермеков, Ж.Сардарова, С.Мұхамеджанова/Ж.Қараев, Е.Ы.Бидайбеков, Н.Т.Ермеков, Б.Балафанов

дәстүрлі ойлау арқылы нәтиже алуға талпынатын оқушылардың ойлау процесін айқындау /стандартты емес ойлау арқылы нәтиже алуға талпынатын оқушылардың ойлау процесін айқындау

ақпарат

теориялық болжамдар жасау көзі

теорияны тексеру құралы

Көпшілік/Топтық/жеке

Теориялық білім мен білікті жетілдіру және қолдану /Жаңа білім мен білікті игеру

Білімді қорыту және жүйеге түсіру /Теориялық білім мен білікті жетілдіру және қолдану

оқу курсын оқушы жасы жағдайына ыңғайластыруды талап ететін, қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция /қарама-қайшылықты өте маңызы тенденция

оқытудың мақсатын

Информатиканы оқыту әдістемесі пәні информатика мұғалімін дайындайтын оқу пәні/педагогикалық ғылымдардың жаңа бip саласы

саласы

Информатика ғылымының негізін игерту/үздіксіз білім беру/сарамандық істерге әзірлеу т.б

Пропедевтикалық, базалық және профильдік

ақпараттандыру арқылы білім беруді ізгілендіру

психофизиологиялық

жоғары

негізгі (базалық) курс

   технологиялардың адамға және тұтастай қоғамға әсер ету мәселелеріне

Білім /тәрбие берумен

пән iшiлiк байланыстың күштiлiгi/пәнаралық байланыстың күштілігі

Бізді қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара байланысы, құрлымы немесе олардың бір-біріне қатысуы жөнінде нақты мағлұматтар мен мәліметтер алу

, сурет, фотобейне

Мәтін, сурет, фотобейне

Магниттік жазба

Нобайлауға берілген күрделі емес есептерді шешуді /есептерді және абстрактілі тұжырымдауды үйрену

7-9 сыныптар / 8-7 сыныптар

көрнекі әдістер /практикалық (іс-әрекеттік) әдістер

ауқымды компьютерлік желінің пайда болуынан/ауқымды компьютерлік желінің шығуы/интернет желісінің пайда болуы

ДК-нің пайда болуынан/ЭЕМ-нің пайда болуынан/ЭЕМ-нің шығуы

тіл мен адамның жеке дыбыстар бойынша сөйлеудің пайда болуынан/тіл пайда болуынан/дыбыстар бойынша сөйлеудің пайда болуынан

табудан/жазудың шығуынан/жазудың пайда болуынан

радио,телефонжәне телевидение сияқты ақпараттық коммуникациялардың пайда болуынан/радио,телефонның пайда болуынан/телефонның пайда болуынан

Дк пайда болуы/дк шығуы/дк ойлап табуы

Когнитивті. /Коммуникативті және рефлексивті.

Кіріспе бөлім, негізгі бөлім,/Қорытынды бөлім

ықтық

Сызықтық

Сызықтық/Тармақтық/Циклдік

Мақсаты, мазмұны, /типі, құрылымы,/құралдары, әдістері

мәтіндік, аудиовизуалды мультимедиялық оқу материалдарының жиынтығын пайдалануға және оны өз бетімен оқу үшін жіберуге негізделген дистанциялық оқыту технологиясының түрі

оқу-әдістемелік материалдары арнайы топқа жинақталады және өзбетінше үйрену үшін білім алушыға жіберіледі/ оқу-әдістемелік материалдары арнайы топқа жинақталады және білім алушыға жіберіледі/ оқу-әдістемелік материалдары өзбетінше үйрену үшін алушыға жіберіледі

Сканер, диджитайзерлер

алам/Сканер, диджитайзерлер

   

Қашықтықтан оқытудың педагогикалық технологияларын тәжірибелік меңгеру. /Ізінің кәсіби мүмкіндіктерін бағалау, ізін-ізі ұйымдастыру дағдылары құзырлылықтары.

тұлға аралық коммуникацияның,топтық және жалпы коммуникацияның дамуы;/тұлға аралық коммуникацияның дамуы/топтық және жалпы коммуникацияның дамуы

информацияны өңдеу, жинақтау, т.б. арналған әмбебап электронды есептегіш машина

програмалық құралдары, програмаларды өндеу құралдары, оқу программалық, құралдары, баспаханада қажет программалық құралдар

ақпарат алмасу және ресурстарға қол жетімділікті қамтамасыз ату үшін өзара байланысқан компьютерлер тобы/ақпарат алмасу үшін өзара байланысқан компьютерлер тобы/ресуртарға қол жетімді қамтамасыз ету үшін өзара біріктірілген компьютерлер тобы

модем

Информацияны жинақтауыштар

компьютерлiк бiлiмдiлiк

оқу, жазу, сурет салу, информацияны iздеу

Өздігінен көбеюге қабілетті арнайы программалар/Компьютер жадысында сақталатын программалар/Файлдарды құртуы, жоюы және компьютерді істен шығаруы мүмкін программалар

талатын программалар

сабақтаса қолдану/бір мезгілде қолдану/бірге қолдану

алтыншы/6-шы/алтыншы ақпараттық революцияның нәтижесі

Дәлдік пен ұқыптылық

электронды презентацияны құруға және өткізуге/презентацияны демонстрациялау процесінде тізбектей ауысып отыратын слайдттар жиыны

геру

ЭЕМ-ді пайдалана отырып оқу, жазу

Информация іздеу жолдарын меңгеру

бұл… дербес ком.оқу және жазу,санау,сурет салу,мәлімет іздеу және программамен жұмыс жасау іскерлігі/ақпарат облысында фундаментальды білімнің болуы/компьютерді қолдануға қатысты біліммен дағдының болуы

бір компьютерден екіншісіне ақпаратты дистанциялық түрде беру/адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауының ерекше ортасы/әр түрлі ұлттық,жас ерекшелік,профессионалдық өкілдердің және басқа да колданушылар тобының олардың орналасу жерінің тәуелсіз интерактивтік өзара әрекеттесу ортасы

Тестегі терминдер, белгілеулер, графикалық иллюстрациялар, жауаптар оқушыға міндетті түрде түсінікті болуы./Тек бір ғана программа ортасында дайындалуы./Дәстүрлі оқушы қолданып жүрген ақпарат кіздеріне нақты сәйкес келуі.

фотографиялық объектілерді,мәтінді өңдеу және визуалды жазбалары,жазбалар,бейнені өңдеу және ойнату

парапрограммист /реттеуші

60-70

екі немесе оданда көбірек нөмерленген,әрқайысын машинамен оқуға болатындай электрондық басылымдар/электрондық басылымдар/екі н/е.одан да көбірек нөмерленген бөліктерден тұратын

і

Басты модуль/Басқарушы модуль/Жұмыс модульі

Логикалық, арнайы

ұсынылған талаптарға сәйкес бір нәрсені бағалау бойынша шешім қабылдау ережесі, негіздемесі және белгісі /Әр критерийдің дискрипторы болады, онда оқу тапсырмасының орындалу нәтижесінің дұрыстығы туралы нақты түсінік беріледі. Дискрипторға сәйкес бағалау оқушының қойған мақсатына жетуін анықтайды.

Вентилятор /Процессорды қызып кетуден сактап суытып тұратын қүрылғы /Процессордың жұмыс істеу уақытын ұлғайтады

жеке сабақтарда жүзеге асырылады /әр сабақтан соң

Ершов/Андрей/Павлович

Колина/Константин/Константинович

1920ж/мың тоғыз жүз жиырма/өткен ғасырдың 20-шы жылдары

Жасап шығарылған теориялық жағдайлармен сәйкес жеке ішкі жүйелердің бір ізге салған информациялық-кітапханалық жүйе,қамтамасыз ететін ақпаратты сақтауды құрастыру,іздестіру және байланысы/ жасап шығарылған теориялық жағдайлармен сәйкес жеке ішкі жүйелердің қамтамасыз ететін іздестіру және байланысы/бір ізге салған информациялық-кітапханалық жүйенің құрастыруы

Қолайлы және қолайсыз. /Ішкі және сыртқы, жалпы пайдаланушыга багытталған.. /Сандық және сапалық.

барлық орта мектептерді компъютерлсндіру аяқталды

Арнайы құзыреттілік – ізінің кәсіби дамуын жобалай білетін қабілет./Әлеуметтік құзыреттілік – кәсіптік қызметімен айналысу қабілеті.

1997-2002

қалалардағы және аудан орталықтарындағы негізгі орта мектептер компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді; білім беруді басқаруға байланысты ақпараттық жүйелер құру, компьютерлік оқу программаларын жасау, білім берудегі жаңа технологиялардың аймақтық орталықтарын бекітіп, кеңейту жұмыстары жүзеге асырылды

барлық негізгі мектептерді компъютерлендіру жұмысы жүргізілді

бастауыш мектептер компъютерлендірілді; білім беруді басқарудың акқпараттық жүйелерін құру аяқталды

   А.Е.Абылқасымова, Р.М.Жұмабекова

білім беруді ақпараттандыру процесін жүзеге асыру

ақпарат, ақпараттық процестер, алгоритмдеу және программалау, логика және логикалық функциялар, ақпараттық технологиялар, модельдеу, ЭЕМ-ді пайдаланушылар

ропедевтикалық,базалық, профильдік (бағдарлы)

базалық курс бастамасы /базалық курс

АКТ құралдарын қолдануға байланысты білім беруді жетілдіру

жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыпастыру

Сыйымдылық, сенімділік/Көшірушілік, ұлғайтылымдығы/Қауіпсіздік, өнімділігі

Қауіпсіздік, өнімділігі

өнімділігі

Нөмірлерді автоматты түрде теру./Хабарламаларды жіберу және қабылдау./Соңғы сымдық байланыстарды модеммен автоматты түрде жалғау.

Теориялық мәліметтерді оқуға, эксперименталдық зерттеу жүргізуге./Ізін-ізі бағалауды іске асыруға./Жаттығу арқылы тәжірибелік дағдылары мен біліктіліктерді игеруге.

1993ж

1920ж/1920ж/өткен ғасырдағы 20-шы жылдар

9

Vista

Unix, Windows/Mac Os/Windows Vista

Windows Vista

Белгілі бір қашықтықта оқытуға арналған оқыту формаларының бірі./Үздіксіз білІм беру жүйесі нысандарының бірі./Оқытушы мен студенттердің территориялық белгілі бір қашықтықта білім алуын жүзеге асыратын оқыту.

Интерактивтілік./Бейімділік, ізгіліктілік./Модульдік.

Дидактикалық жүйе./Технологиялық жүйе./Қамтамасыз ету жүйелері.

Курстың гипермәтіндік мазмұны, курс бағдарламасы./Оқулықтың материалы бойынша іздеу./Глоссарий, интерактивтік тест, анықтама.

оқыту./Шебер сынып, дәрежеге ие болу үшін курстар./Орта білім алу үшін үлкендер үшін сырттай оқыту.

Экономикалық./Әлеуметтік./Педагогикалық.

Оқушылардың танымдық инициативасын дамыту./Іздену және зерттеу іс-әрекетіне жақындату/Оқытудың жүйелілік санаты.

Репродуктивті, проблемалық./Ақпараттық рецептивті./Зерттеу және эвристикалық.

аққпараттық рецептивті /репродуктивті,проблемалық/зерттеу және эвристикалық

Оқытуды даралау./Оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру./Білім беру қызметін ұсыну.

Тиімділік./Сапалылық./Түсініктілік.

коммуникациялық базалы әдеттегі пошта/радио, теледидар, аудио және бейне техникалардың таралуы/ ақпарат алмасу шынайы уақыт режимінде жүзеге асуы

Телокоммуникациялық арналар

. тоқсанның соңында /жыл аяғында

факультативтiк курс

адамның сәйкес компотенцияларды меңгеруі мен ие болуы.

15-20мин /10-15мин

рыс емес

«және» жалғауының көмегімен А және В пайымдауларының көбейтілуі

FALSE

МДЖ)

Иілгіш магниттік дискідегі жинақтауыш (ИМДЖ), қаткыл магниттік дискідегі жинақтауыш (ҚМДЖ)

Иілшіш магниттік дискідегі жинақтауыш (ИМДЖ), қатқыл магниттік дискідегі жинақтауыш (ҚМДЖ)

Кез келген жауап /Барлық жауап

компьютерлік білімділік

Форматтар трансляциясын анықтайды./Желіге қажетті ақпараттарды түрлендіреді./Пакеттердің жетілдірілген сүзгісін қамтамасыз етеді./

әмбебап, аралас, жалпылы/ аралас/ жалпылы

Әртүрлі қаріптерді пайдалану/Мәтінді бағандарға бөлу/Символдың, абзацтың, беттің сипатын тағайындау

Макровирустар

Файлдық/Жүктейтін/Макровирустар

/Макровирустар

оқу-тәрбие процесін қамтамасыз ету үшін /оқушылардың бойы мен жасына сәйкес еркін жұмыс  жасауға ыңғайлы болу керек

сынып-сабақ жүйесі / сабақ

А.П. Ершов, В.М. Монахов

В.М. Монахов.А.П. Ершов, В.М. Монахов.А.П. Ершов

   — модель-жүйе

ілі

тілі

Бейімділік/Дәлдік/Құндылық

қ

сыртқы әлемнің құбылыстарының класы құралдар арқылы ақпараттық технологиялардың математикалық әдістердің негізінде бейнеленетін көруді қандай болмасын сипаттамасының болуы мүмкін/ құралдар арқылы бейнеленген ақпараттық технологиялардың математикалық әдістерінің негіздерінде/ сыртқы әлемнің құбылыстарының класын көру және жақынырақ сипаттама қандай болмасын болуы мүмкін

Нақты объектіні, процесті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрету

Компьютер үлгіліеріне таным объектілерінің зерттеуі, олардың жүзеге асатындай қазіргі заттар, құбылыстар және құрастырылатын объекттердің компьютер үлгілерін құрастыру және зерттеуі/ жүзеге асатындай қазіргі заттардың компьютер үлгілерінің құрастыру және зерттеуі/ жүзеге асатындай қазіргі қазіргі құбылыстар және құрастырылатын объекттердің компьютер үлгілерінің құрастыру және зерттеуі

қоршаған ортаны, табиғатта және қоғамда болып жатқан ақпараттық процесстерді тану әдісі/ таным объектілерін олардың компьютерлік модельдерінде зерттеу, нақты бар заттардың, құбылыстардың және құрылатын объектілердің компьютерлік модельдерін құру және оқу/ табиғатта және қоғамда өтіп жатқан қоршаған ортаны тану әдісі

сандық сигналдарды түрлендіретін және кері түрлендіретін құрылғы/ интернет желісіне қосылуға арналған құрылғы/ сандық сигналдарды жөнелтетін құрылғы

шынайылық пен әділдік үшін бағалауды стандарттау мақсатында бір пәннен беретін мұғалімдердің бір сынып оқушыларының қорытынды жұмысын талқылау процесі. /білім беру процесінің нәтижесі мен сапасын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді

бастапқы есеп мазмұнынан ауытқып, байланыс–формулалар ғана ескеріледі /байланыс–формулалар ғана ескеріледі

лекция /дәріс

байланысты компьютерлік, программалық, аппараттық қамтамасыз ету./Әртүрлі типтегі (сіз, әуен, видео бейне, анимация және т.б) динамикалық және дәстүрлі статистикалық және визуальды (текс, графика) ақпаратты ізінде біріктіретін ақпараттың ерекше жалпылаушы түрі.

ақпараттарды түрлі формаларда (бейнефильм, мәтін, графика, анимация, слайд, әуенді) беру./Компьютерлік жүйе мен телефон, теледидар, спутниктік байланыс құралдарын синтездеу деңгейінде телекоммуникация құралдарын пайдалану.

әр түрлі типтегі ақпаратты өңдеу құралдарын қолдану мен жұмыс жасауын, өңдеу реттілігін суреттейтін технология/ әр түрлі типтегі ақпаратты көрсету менөңдеу технологияларының негізінде құрылған ақпараттық ресурс/ қызмет етуі әр түрлі типтегі ақпаратты өңдеу мен көрстеумен байланысты компьютерлік бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ету

мәтін, сурет, аудио және бейне фрагменттерін сандық түрге өңдеу, келтірудің, сақтаудың, құрудың компьютерлік құралы/ ақпараттың әртүрлі типінен сандық түрге өңдеу, сақтаудың, құрудың компьютерлік құралы/ ақпараттың

: ақпараттың сандық түрдегі әр түрлі типтерін мәтінді, суреттерді, құру,сақтау,өңдеу және жаңғыртудың компьютерлік құралдары/ ақпараттың сандық түрдегі әр түрлі типтерін:мәтінді,суреттерді,аудио және видео-фрагменттерді құрудың,сақтаудың компьютерлік құралдары/ ақпараттың сандық түрдегі әр түрлі типтерін: мәтінді,суреттерді өңдеу мен жаңғыртудың компьютерлік құралдары

формулалар/ дәстүрлі кітаптар шығару/ оқыту кітаптары

Бейнелер, оған сканерленген фотосуреттер, чертеждар, карталар және слайдтар кіреді./Дауыстың дыбыстық жазылуы, дыбыстық эффектілер және музыка. /Бейне, күрделі бейнеэффектілер.

Компьютермен, түрлi коммуникациялық жүйелермен алғашқы танысу. /Ақпараттық — коммуникациялық технологиялардың жеке түрлерiн терең зерттеу, жұмыc iстей бiлу дaғдыларын қалыптастыру./Ақпараттық — коммуникациялық технологияларды мұғалiм қызметiнде, жеке пәндердi оқытуда қолдана бiлyдi меңгеру.

оқытуда қолданудың тиміділігін  негіздей  және дәлелдей  білу.

өзіндік білімін жетілдіруі /білімін жетілдіру институты

тау

ю, материалды баяндау логикасын сақтау

лкен ЭЕМ, мини-ЭЕМ, микро-ЭЕМ, дербес пайдаланылатын ЭЕМ/Дербес пайдаланылатын ЭЕМ, микро-ЭЕМ, мини-ЭЕМ, улкен ЭЕМ

Дербес пайдаланылатын ЭЕМ, үлкен ЭЕМ, микро-ЭЕМ, мини-ЭЕМ

:REAL, SINGLE

REAL, SINGLE

EXTENDED, COMP

оқытудың мақсатын

Символдар тізбегі/Түйінді сөз/Тэг (tag)

Компьютерлер ресурстарын және есептеу процесстерін басқарады/Пайдаланушы мен компьютерді байланыстырады/Пайдаланушыға компьютерлерді басқару жеңіл болу үшін қолданылады

білім көлемі жеткілікті болғанда оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының айырмашылығы негізінде жіктеу /білім көлемі толық болғанда оларды бекіту мақсатында атқаратын функциясының мақсаттары негізінде жіктеу

кейбір командаларды түсіну /командалардың орындалуына ортаның реакциясын бақылау негізінде, компьютерлік ортаның жаңасын жасау

Белгілі тақырыптарды оқуға байланысты сағат саны /оқу пәндерінің мазмұны мен білім көлемі

тиісті білім беру деңгейіндегі оқу пәндерінің тізімін, қөлемін, соған сәйкес зерделеу тәртібі мен бақылау түрлерін регламенттейтін негізгі құжат /оқу пәндерінің санын, оның құраушы нысандарын, әрбір пән бойынша материалдарды құрастырады

сыныптан тыс жұмыстар/ сыныптан тыс өзіндік жұмыстар

Сыныптан тыс жұмыстар/Қоғамдық жұмыстар/Жоспардан тыс жұмыстар

білімді тексеру және бағалау сабақтары /білімді тексеру

оқу жоспары /оқу бағдарламасы

техникалық оқыту кұралдарьның кеңінен пайдаланылуы қарапайым диапроектордан бастап қазіргі компъютерлік жүйелерге дейін

…мектеп информатикасы

оқушылар мен мұғалімдер /ұстаз бене оқушы

оқушылар/мұғалімдер/сынып оқушылары

Интернеттен алынған мәліметтер қоры./Дидактикалық материалдар, презентациялар, программалар, білімді бақылау./Электронды оқу құралдары, сіздіктер, анықтамалар.

дамытушылық, тәрбиелік, /білімділік

информациялық мәдениеттілік

«оқушы-АКТ құралы» сұқбатын құрудың жалпыпсихологиялық ұстанымдары, сійлесу үрдісін ұйымдастыру./Лингвистикалық аспектілер (сійлесу тілін таңдау, хабарлама мәтінін құру, оның формасы, ілшемі және т.б.)./Сійлесудің модальдігі (ақпаратты және оқушылардың жауаптарын кірсету түрі).

Мұндай түрде берілген бақылау оқушылардың дайындалуына жеңілдік тудырады/ Оқушылар өз орнында тест сұрақтарына жауап іздейді/ Оқытушылар көп нұсқалы жеке практикалық тапсырмаларды құрастырады

Оқытушылар көп нұсқалы жеке практикалық тапсырмаларды құрастырады./Бақылау бойынша бірсарынды жұмыстардан барынша арылтады./Білімді жиі бақылау мүмкіндігі оқыту мотивациясын арттырады.

оқушылардың алған білімін қайталау және бекіту сабақтары /қорытындылау және жүйеге түсіру сабақтары

күнделікті тексеру /қорытынды тексеру

күнделікті, тоқсандық, /жылдық қорытынды

күнделікті бақылау, сабаққа баға қою, /бақылау жұмыстары, үй тапсырмаларын тексеру

оқушы бойында қандай біліктің қалыптасқандығын көрсететін белгілі бір кезеңдегі ақпарат /алған білім-біліктілігін іс жүзінде қалай қолданатындығын көрсететін, белгілі бір кезеңдегі ақпарат.

бiлiмдiлiк пен дамушылық

оқулықпен жұмыс /тиісті пәнді оқу

күнделікті, тоқсандық, жылдық, қорытынды /тоқсандық, жылдық

диктант /қысқаша мерзімді бақылау

Мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің негізінде білім процесін жетілдіру/Мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің негізінде таным процесін жетілдіру /Мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің негізінде тәрбие процесін жетілдіру

жалпы және жеке әдістер тобы /жеке және күрделі әдістер тобы

индукция/дедукция/аналогия

мұғалім – оқушы /оқушы – компьютер

Мұғалім-оқушы/ Оқушы – оқу пәні/ Оқушы — оқушы

Белгілі білім беру салаларының пәндер топтарын кеңейте оқытуды қамтамасыз ететін бейімдік оқытуды ұйымдастыру нысаны /оқытуды ұйымдастыру нысаны

Аталған оқу пәні бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігінің стандарттарымен және бағдарламаларымен сәйкес дәстүрлі оқыту жүйесінде қолдануға арналған БЭБ./Факультативтік жұмыстар, білімді пән бойынша тереңдету үшін бағытталған БЭБ./Оқу іс-қызметінің нәтижелерін бақылаушы және бағалаушы, анықтамалық және энциклопедиялық сипаттағы БЭБ.

дүниетаным, жұмыс істеу мүмкіндіктері қалыптасады /принциптері, шектеулері қалыптасады

ғылымилық, белсенділік /көрнекілік

компъютердің көмегімен оқытуда пайдалануға арналған арнайы жасалған программалар мен программалар жүйелері

мұғалім мен ол басқаратын оқушылар әрекетінің бірізді жиынтығы /ұстаз бен ол басқаратын оқушылар әрекетінің бірізді жиынтығы

білімді практикада қолдану /бақылау

оқыту процесінің қарама-қайшылығы /оқушы мен оқытушының дағды, білім, білікті меңгеруге бағытталған таным

Репродуктивті типтегі оқытуға бағдарлау./Оқу іс-әрекетінің мотивациясының жасалынбағандығы.

оқу программаларында қарастырылған білім мазмұнын жүзеге асыру тәсілін түсінеді, ол қойылған дидактикалық мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін оқытудың формалары, әдістері және құралдары жүйесін қамтиды

Жалпы педагогикалық деңгей. /Дидактикалық деңгей.

ан

оқушы мен мұғалімнің өзара бірлесіп жасайтын әрекеті /білім алушы мен ұстаздың өзара бірлесіп жасайтын әрекеті

Оқыту үрдісінің ықпалдығы мен сапасының деңгейін кітеру./Танымдық әрекеттердің белсенділігін арттыруды қамтамасыз ету./Ақпаратты іңдеу арқылы пәнаралық байланысты тереңдету.

Анықтамалық, демонстрациялық, имитациялық./Оқытатын, тренажерлар, ақпараттық-іздеу./Лабораториялық, модельдеуіш, есеп жүргізу.

Түсіндірме – иллюстративті/іздестіру/зерттеу

   оқыту, информатика, кибернетика және жүйелі тәсіл

Жаппай/жеке – дара/топтық

.

Білім беру саласында қолданылатын электрондық құралдар. /Білім беру саласында қолданылатын компьютерлік телекоммуникациялар және басқа да құралдардың жиынтығы.

.

.

Ақпараттық технологияларды оқыту мен тәрбиелеуде қолданудың заңдылықтары.

Электрондық кітапханалық каталог. /Деректер қоры.

Оқытушы, бақылаушы және жаттықтырушы

Иллюстрациялау /демонстрациялау

білім беру /оқу

экскурсия

оқыту процесінде оқушылардың меңгеретін білім, білік, дағдыларының жиынтығы /оқытудың нәтижесі

Я.А. Коменский /К.Д. Ушинский

компьютерлерді /интерактивті тақтаны

дидактика /тәрбие теориясы

Пайдаланушыға компьютерді басқару жеңіл болу үшін пайдаланушы интерфейсін қолдайды/Пайдаланушы мен компьютерді байланыстырады/Процессордың разрядтілігі және видеоадаптердың мүмкін түстерінің саны.

Пайдаланушыға компьютерді басқару жеңіл болу үшін пайдаланушы интерфейсін қолдайдыПайдаланушы мен компьютерді байланыстырады

Басқару тақтасының көмегімен жүйені жалпы баптау

йымдастыру

Ядро/Драйвер/Интерфейс

Мәліметтерді сақтау мен өңдеу жұмыстарын атқару

бара-бар болатын білім беруді дамытудың жалпы мемлекеттік стратегиясын жасау және жүзеге асыру. /Отандық білім беру жүйесін біріңғай әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігімен интеграциялау.

Тәрбие беру /оқушыларды дамыту

ұжымды/топтық/жеке

барлық компьютер кластарында /компьютер класында

бірізділігі /жеткіліктілігі

компьютерде жұмыс істеу дағдысы жоқ / бірақ оның игіліктерін пайдаланады

дайын программаларға өз параметрлерін қою арқылы жұмыс істейді /дайын прoграммалармен жұмыс істей алады

дайын программаларға өзгерістер енгізе алады /программаларды өзгерте алады

Шартты соңынан тексеретін цикл – REPEAT

Мәтіндік

Жиымдар/Символдық/Жазбалар

әтіндік

Дидактикалық принциптердің әрқайсысын

дидактика / мектептану

Базалық АКҚ-ты қалыптастыру./Жалпы АКҚ-ты қалыптастыру./Жеке қызығуына қарай АКҚ-ты қалыптастыру.

Дербес./Топтық./Аралас.

Оқу үрдісін жүзеге асыратын мазмұндық техника. /Оқытудың жоспарланған нәтижесіне жету үрдісін сипаттау.

жүйе, тәсіл, жол және тәрбиенің міндетін шешуді қамтамасыз ететін педагогика ғылымындағы бағыт тәсіл — тәрбиенің міндетін шешуді қамтамасыз ететін педагогика ғылымындағы бағыт /технократия теориясы

жүйе/Тәсіл/жол және тәрбиенің міндетін шешуді қамтамасыз ететін педагогика ғылымындағы бағыт

Педагогикалық іс-әрекетті жоғары деңгейде меңгеру./Оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін басқаруда жеке кәсіби сапасы./Арнайы білім, білік дағдылар кешенін меңгеру.

құжаттары және ізінің кәсіби іс-әрекет нәтижелеріне баға беруі мен пайдалануы.

жаттығу/ лабораториялық сабақ

Жаттығулар /тәжірибелік жұмыстар

Слайдтарды көрсету реті презентацияны демонстрациялауда өзгермейтін слайдтардан тұратын құжат/Слайдтарды көрсету реті презентацияны демонстрациялауда өзгермейтін слайдтардан жиынтығы электрондық беттер/Әрбір слайды түрлі ақпарат формаларынан тұратын текст,таблица,диаграмма,кескіндер, дыбыс, анимация, т.б. мультимедиялық құжат

Презентацияны демонстрациялау процесінде көрсетілу тізбегі өзгере алмайтын слайд құжаттары/Презентацияны демонстрациялау процесінде көрсетілу тізбегі ауысып отыратын слайдтар жиыны /Әртүрлі мәліметтерді(текст,таблица,диаграмма,бейне ,звук,анимация және т.б.)көрсететін слайдтардан тұратын мультимедиалық құжат

Слайдтың керек жерін таңдап ерекшелеу және қажетті эффектті қою,Вид-Образец пунктін таңдау және көрсетілімге баптау/Басқа обьектімен байланысатын мәтінді ерекшелеу және Вставка-Гиперсылка пунктін таңдау/Эффект қоятын жерді таңдап слайдты ерекшелеу, Вставка-Рисунок пунктін таңдау

Offile клиптері сияқты дыбыстық және видео файл кірістірілетін слайдты таңдап және Вставка-Кино и Звук менюін ашу керек. Показ слайдов –Настройка анимации командасының көмегімен дыбыстық және видео баптау керек /Дыбыстық және видео файл кірістірілетін слайдты таңдап және Вставка-Кино и Звук менюін ашу керек./Offile клиптері кірістірілетін слайдты таңдап және Вставка-Кино и Звук менюін ашу керек.

Матрицалық, термографиктік

к

Матрицалық, лазерлік

өзінің шығармашылық және интеллектуалдық іс-әрекетінің нәтижесінде программалық құралды жасаған тұлға

мүмкіндіктерінің мәнін синтездеу.

Бақылау кері байланыс сигналдарының кімегімен жүзеге асырылады.

Жүйелік, қолданбалы және аспаптық программалар.

компьютерлік білімділік

   жалпы білім беретін пәндер, мұғалімнің іс-әрекетін тиімді ұйымдастыру

программалық құралдардың әртүрлі верцияларының үндестік табу, олардан оқушыларға мәнділерін талдау арқылы, оқу процесі нәтижелі болуына көмектесетін программалық-әдістемелік кешен жасай білу/оқу процесі нәтижелі болуына көмектесетін программалық-әдістемелік кешен жасай білу

Электрондық сөздіктер, электрондық анықтама,электрондық энциклопедия/ Информациялық-шешуші жүйе, экспертті жүйе/ Информациялық – іздеу жүйесі

Тез әрекет етуді арттыру және желідегі жүктемелерді төмендетуге қолданылатын компьютер/желідегі жүктемелерді төмендетуге қолданылатын компьютер/тез әрекет етуді арттыруға қолданылатын компьютер

сы

Процессор жадысының регисторы

Басқару құрылғысы/Арифметикалық-логикалық құрылғы/Процессор жадысының регисторы

Психологиялық-педагогикалық талаптарға сәйкестігі/Психологиялық талаптарға сәйкестігі/Педагогикалық талаптарға сәйкестігі

CorelDraw

ерту

Құжаттың мәтінін өзгерту

Құжатты өңдеу, енгізу/Құжаттың мәтінін өзгерту/Құжаттың мазмұнын тексеру

Өзiн-өзi шақыру процесi аяқталатынын тұжырымдауға мүмкiндiк беретiн шартпен тексерiледi

Лаборатория-практикалық/Практикалық/Лабораториялық

семинар

лекция

фронтальды-лабoратория

жеке практикум

Деректерден, ұғымдардан, заңдылықтардан,/біліктер мен дағдылардан.

Әңгiмелесу

Компьютерлік желіге ақпараттық ресурстарға логикалық түрде байланысты концентратор/Желі бойынша ақпараттық ресурстарға сұранысты ұйымдастыратын мамандандырылған программалық қамтамасыз етумен жабдықтайды/Арнайы программалық қамтамасыз етумен жабдықталады

Бір-бірімен тақырыпқа сай байланысқан және бірге орналасқан бір серверде біріктірілген Web-парақ/біріктірілген Web-парақ/қабылдаушыға ақпарат көзі желі арқылы берілуі

сандарды жазудың қабылданған тәсілі

Бейне және теледидарлық құралдар/Бейне /Теледидарлық құралдар

құралдары, ақпараттық ресурстарға қол жетімділік құралдары, графикалық және фотографикалық обьектілерді, мәтінді өңдеу және визуалдау жазбалары, жазбалар, бейнені өңдеу және ойнату;/Жазбаның компьютерлік мультимедиялық құралдары, адамдардың телекоммуникациялық сөйлеуінің телекоммуникациялық құралдары /Ақпараттық ресурстарға қол жетімділік құралдары, графикалық және фотографикалық обьектілерді мәтінді өңдеу және визуалдау жазбалары, жазбалар, бейнені өңдеу және ойнату

бүтін

ты

басқа бағдарламаға-клиентке қамбалар мүмкіндікті пайдалану бағдарламасы/бағдарламаға-клиентке қызмет ұсынатын компьютер/мүмкіндіктер мен қызметтерді ұсыну

Басқа компьютерлер қосылатын қуатты компьютер/Ресурстар мен қызмет көрсететін, желі қолданушыларының бірігіп жұмыс істеуге арналған компьютер /Жалпы қолдануға арналған мәліметтер мен программалық модульдер, ақпараттық ресурстар мен локалдық немесе глобалдық желінің басқа мәліметтеріне қолжетуді қамтамасыз ететін арнайы программалар орналасқанг аппараттық-программалық кешен

Ресурстар мен қызметтермен қамтамасыз ететін желі қатысушыларының бірлесе пайдаланылуы үшін бөлінген компьютер/Мәліметтер және ортақ пайдаланудың программалық модульдары,ақпараттық ресурстар және жергілікті немесе ғаламдық желіден ақпараттық ресурстарға және басқа мәліметтерге рұқсат қамтамасыз ететін арнайы бағдарламалар орналастырылған аппаратты-программалық кешен/Аппаратты-программалық кешен

.

Оқушылар мен студенттердің шығармашылық жұмысын ұйымдастыруда

Қандайда бір обьектіге анимация қосу үшін керек…..:Эффект қажет жерді таңдап, слайдты ерекшелеу, Показ слайдов-Настройка анимации пункін таңдау және көрсетілімге баптау/Слайдты ерекшелеу, Показ слайдов-Настройка анимации пунктін таңдау/Эффект қажет жерді таңдап, слайдты ерекшелеу, Показ слайдов-Настройка анимации пунктін таңдау

ақпарат көздері арқылы хабардар болуы керек /пікір-талас тақырыбы бойынша сұрақтар бере алуы керек /пікір-талас барысында жалпы белсенділігіне, берілген сұраққа жауап беруі және түсіндіруі қажет,негізгі ойды ерекшелей алуы қажет

Пікір-талас барысындағы жалпы белсенділігіне, негізгі ойды ерекшелей алуына байланысты

және түсіндіруі қажет, негізгі ойды ерекшелей алуы қажет./Пікір-талас тақырыбы бойынша сұрақтар бере алуы керек./Ақпарат кіздері арқылы хабардар болуы керек.

Есептеу жұмысын жүргізуге дайындық барысында оқушылардың жүргізген іс-әрекет бағасы/Іс-әрекет бағасы/Есептеу жұмысын жүргізуге дайындық барысында жүргізген іс-әрекет бағасы

Тәрбиелеу /оқыту

тікелей редакциялау, қалпына келтіру, /форматтау, автаматты тасмалдау, баспаға шығару

Төртінші/4-ші/Төртінші ақпараттық революцияның нәтижесі

Ақпаратты берудің техникалық құралдары/Ақпаратты қабылдаудың техникалық құралдары/Ақпаратты қабылдау мен берудің техникалық құралдары

Әртүрлі қашықтыққа кез келген кілемдегі, әртүрлі ақпараттарды жылдам тарату. /Әртүрлі ақпарат кізіне кіру.

Телефон желісі

Телекоммуникациялық жүйелердің жұмысын тиімді ұйымдастырудың әдістерінің жұмысы/Әдістердің жиынтығы /Тиімді ұйымдастырылудың әдістерінің

алшақтағы қатысушылары бар конференция./Электронды пошта арқылы конференцияға қатысушыларға конференцияның талқылау тақырыптарын тарату технологиясы.

Белгілі тақырыптар бойынша жаңалықтармен алмасуға және талқылау жүргізуге ұйымдастырылған желілік форум/Белгілі тпқырыптар бойынша талқылау жүргізуге ұйымдастырылған желілік форум/Белгілі тақырыптар бойынша жаңалықтармен алмасуға ұйымдастырылған желілік форум

Желімен жаңалықтарды жіберу/тарату хаттамасы/Network NewsTransferProtocol/NNTP

Белгілі-бір тақырып аясында дискуссия ұйымдастыратын және жаңалықтармен алмасатын желілік форум/Белгілі-бір тақырып аясында дискуссия ұйымдастыратын желілік форум/Белгілі-бір тақырып аясында жаңалықтармен алмасуды ұйымдастыратын желілік форум

   қашықтықта орналасқан адамдар қатыса алатын, талқылау материалдарын алу және жіберу технологиясы

Бит/сек./Кбайт/сек./Мбайт/сек.

Тестегі тапсырмалар жүйесін дұрыс бірізді түрде орналастыру./Педагогикалық тапсырмаларды орындаудың әр түрлі нұсқаларын жасау./Әрбір нақты педагогикалық тапсырма шешімінің маңыздылығын (кілемін) анықтау.

Тесттегі тапсырмалар жүйесін дұрыс бірізді түрде орналастыру/Педагогикалық тапсырмаларды орындаудың әр түрлі нұсқаларын жасау /Әрбір нақты педагогикалық тапсырма шкшімінің маңыздылығын көлемін анықтау

асыру бір үлгідегі есептерді шешу/Қолдану типті емес есептерді шешу

Танысу./Іске асыру (бiр үлгiдегi есептердi шешу)./Қолдану (типтi емес есептердi шешу).

Тест бір деңгейлі бір тапсырмадан тұруы керек және меңгерілу деңгейіәртүрлі бірнеше тапсырмалардан тұрмауы қажет/Тест бір тапсырмадан тұруы керек/Меңгерілу деңгейі әртүрлі бірнеше тапсырмадан тұрмауы қажет

В.П. Беспалько

оқытуды ұйымдастыру нысаны

разрядтылық – бұл процессордың 1 секундта орындайтын операцияларының саны

Компьютердің алуан түрлі жүйелік қызметтерінің жұмысын қолдауға , сонымен қатар адам әрекеттерін ақпараттандыруда маңызы зор қолданбалы есептерді шығаруға мақсатталған арнайы өндірілетінақпаратты өңдеу бойынша компьютерлік бағдарламалар басқаратын амалдарды орындау/Компьютердің алуан түрлі жүйелік қызметтерінің жұмысын қолдауға мақсатталған арнайы өндірілетінақпаратты өңдеу бойынша компьютерлік бағдарламалар басқаратын амалдарды орындау/Адам әрекеттерін ақпараттандыруда маңызы зор қолданбалы есептерді шығаруға

АКТ құралдарын қолднаа білу/АКТ құралдарын білу /АКТ-ны білу

Дидактикалық/Ұйымдастырушылық /Пәндік

Ақпаратты беру құралдарының ойлап табуы/Ақпаратты тарату құралдарының ойлап табуы/Теледидардың пайда болуы

Жүктеме/Ақпарат алмасу/Хаттамалар легі

әңгіме, түсіндіру, дәріс, эстетикалық әңгіме, иландыру, пікір-талас, мысал келтіру /жаттығулар, үйрету, талап ету, тапсырма беру, тәрбиелік жағдайларды тапсыру

Үйлесудің дәстүрлі жүйесінде қолдну үшін қолайлы стандарттарға сәйкес БЭБ/Факультативтік жұмыстар және тереңдетілген білім беруге қолайлы БЭБ/БЭБ анықтама, энциклопедиа және оқу қызметін бағалайтын нәтижелі БЭБ, үй репетиторлары

Бұл процедурада қолданушы өзі туралы кейбір мәліметтерді хабарлап,орынына электронды адрес және кілт алады тіркелу жазбасы, учетную запись/Бұл процедура орындау барысында қолданушы өзі туралы кейбір мәліметтерді хабарлайды/Бұл процедура

Толтыру маркері сүйрегіші көмегімен ерекшелеу аумағын талап етілетін мөлшерге дейін кеңейту

әр түрлi жастағы оқушылар қатыса алуы

60 мин

Әлеуметтік өзара іс-әрекетті және қарым-қатынасты қысқарту/Сокращение практики социального общения, проблема перехода от мысли,к действию

Кітап басуды ойлап табуы/Бұқаралық ақпараттық басылым құралдарының пайда болуы/Басылымдық газет-журналдарының пайда болуы

Тізбекті аяқтайтын файлдың өз аты

ратын маршрут

Бірінің ішіне бірі кіретін каталогтар тізбегінің аттарынан тұратын маршрут

DATE, TIME

Архивтеу/Буып – тию/Сығу

Файл типіне архиватор-программасына/Файл типіне/Архиватор-программасына

практикум

Бұл желідегеі ақпараттарды жіберу ережесі/Бұл желідегеі ақпараттарды жіберу келісімі/Бұл желідегеі ақпараттарды жіберу стандарты

:Web-парақтарды серверге орналастыру процесін ұсынатын қызмет түрі/Серверге сайтты орналастыру процесін ұсынатын қызмет түрі/Web-парақтарды хосқа орналастыру процесін ұсынатын қызмет түрі

Басқару тақтасының көмегімен жүйені жалпы баптау

басқа әдістермен үйлесімді емес әртүрлә желелерді байланстратны программалық- ақпаратты құрал/Әртүрлі желелердің бірлесе жұмыс жасауын қамтамасыз етуі үшін мәліметтерді түрлендіреді/Бағдарламалы ақпараттық құрал

интерактивтілік

жағымды әрекетті ынталандыру мақсатындағы тәрбиеленушіге әсер ету /жағымды әрекетті ынталандыру мақсатындағы тәрбиешінің әсері

Құжаттардың, айттардың,беттердің адрестері және сипаттары

оқу ақпараты блогын оқып болғаннан кейін білім және оқу дағдысының қалыптасу деңгейін анықтау. /Ішкі қорытынды бағалауды педагогтар немесе мектеп әкімшілігі жүзеге асырады.

Монитор/Монитор жэне адаптер/Адаптер

Монитор және адаптер

Монитор және адаптер

Менхромды (ақ-қара) , түрлі түсті

-кара)

Монохромды (ақ-кара)

Символдық және графиктік

көрнекі көрсету/зертханалық,/сарамандық

Жаңа нақты есептерді шешуші шығару процедуралары мен білімдерді қолданушы программалар мен құралдарды құру мен зерттеу /Жаңа нақты есептерді шешуші шығару процедуралары мен білімдерді қолданушы программалар мен құралдарды зерттеу/Жаңа нақты есептерді шешуші шығару процедуралары мен білімдерді қолданушы программалар мен құралдарды құру

Зерттеу және бағдарлама әзірлеумен немесе жаңа нақты есептердің шешімі үшін білім және қорытындының прцедура қолданушы құрал-жабдықтарымен /Қолданушы білімдер/Жаңа нақты есептердің шешімі үшін қорытынды процедура

Жаңа нақты есептерді шешуде білімдер мен шығару процедураларын қолданатын программалар мен құралдарды зерттеумен /Жаңа нақты есептерді шешуде білімдер мен шығару процедураларын қолданатын пограммалар мен құралдарды зерттеумен/Жаңа нақты есептерді шешуде білімдер мен шығару процедураларын қолданатын пограммалар мен құралдарды зерттеумен

Мазмұны оқушылардың жеке икемділіктері мен таңдауына сәйкес оқушылардың танымдық қызығушылықтарын қанағаттандыруға мүмкіндік беретін оқу курстары /оқушылардың танымдық қызығушылықтарын қанағаттандыруға мүмкіндік беретін оқу курстары

Бағдарламалық стратегиялық./Ұйымдастырушылық-басқарушылық./Оқу-әдістемелік, ресурстық-ақпараттық.

Бағдарламалық стратегиялық/Ұйымдастырушылық-басқарушылық/Оқу-әдістемелік,ресурстық-ақпараттық

Программа жасау барысында қателерді табу үшін немесе навигация жүйесінде /Программа жасау барысында қателерді табу мақсатында /Навигация жүйесінде қателерді табу үшін

Практикалық іскерлікпен дағдыны қалыптастыру үшін /Практикалық іскерлікті қалыптастыру үшін/Дағдыны қалыптастыру үшін

литерлік шама

файлдан жіктелетін дайын кестемен, формулалар жүйе сандар жүйесімен жұмыс істеу /торларды редакциялау

Оқу электронды басылымы, жеке немесе толық ауыстыратын және толықтыратын оқулық, басылымның берілген түрі ретінде арнайы бекітілген /Ауыстырылатын немесе толтырылатын оқулық/Басылымның берілген түрі ретінде арнайы бекітілген

Материалдың мәтiн, сурет, график, кескiн, кесте және т.б. түрлерде баяндалуы./Материалдың кескiн түрiнде баяндалуы – оқулық мазмұнының графиктiк-мәтiндiк түрде бейнеленуi./Ізiндiк тексерудiң (ізiндiк бақылаудың) тестiлiк жүйесi.

Хабарламалар мен енгізілген файлдарды/Хабарламаларды енгізген файлдарды/Енгізген файлдарды

Интернет желісіне қол жетімді мүмкіндігі бар компьютердің көмегімен адамдар немесе адамдардың топтарының байланысы/Адамдар байланысы немесе адамдар тобы /Интернет желісіне қол жетімді мүмкіндігі бар көмегімен

Компьютерлік тестілеусіз аналогты дәстүрлі болып табылатын білім информатизациясының құралының компоненті / Білім информатизициясының құралының компоненті/ Компьютерлік тестілеусіз аналогты дәстүрлі болып табылады

Практикалық икемділік пен дағдыны өңдеу үшін/Практикалық икемділікті өңдеу үшін/Практикалық дағдыны өңдеу үшін

жазбалар

Мәтіндік жазбалар

жазбалар

деректер

Анықтылық талабы/мазмұнды анықтылық талабы/функциональды анықтылық талабы

ақпараттар жиынтығы

Графиктік, мәтіндік, цифрлық,дыбыстық,музыкалық, бейнелік және басқа ақпараттар жиынтығы /Графикалық,бейне,сурет және басқа ақпараттар жиынтығы /Сандық. Дыбыстық,музыкалық, бейнелік, суреттік және басқа ақпараттыр жиынтығы

Мәтіндік жазбалар/Сандық деректер/Мәтіндік жазбалар, сандық деректер

Мәтіндік жазбалар/Мәтіндік жазбалар, сандық деректер/Сандық деректер

   оқу курсының немесе оның бөлімінің жүйелі мазмұны бар және берілген басылым түріне мемлекеттік мекеме беретін арнайы дәрежеге ие электрондық оқу басылымы

Өзіндік тексерудің өзіндік бақылаудың тесттілік жүйесі/Материалдың мәтін,сурет,график,кескін,кесте және т.б.түрлерде баяндалуы/Материалдың кескін түрінде баяндалуы-оқулық мазмұнының графиктік мәтіндік түрде бейнеленуі

амбетов

А.И. Тәжіғұлова, Г.К. Нургалиева, Д.К.Әлмағамбетов

Мазмұнның визуалды абстрактілі түрде бейнеленуі./Күрделі нақтылы эксперименттерді модельдеу./Өзіндік білім алу траекториясының дамуы.

тұтынушыға бағдарлау/ ізгіліктілік, бейімділік/ мазмұндық, модульдік

Гипермәтінді түсіндірмелерді бірнеше рет қарап шығу барысында уақытты анағұрлым үнемдеуге мүмкіндік береді

Тұтынушыға бағдарлау/Ізгіліктілік,бейімділік/Мазмұндық,модульдік

:*.Djvu/*.Pdf/*.Rtf

электрондық хаттарды жіберу және қабылдау, желі абоненітеріне шолу, мәліметтер және басқа да анықтамалық материалдар жіберуге болатын ақпаратты қызмет көрсету жөніндегі тұтастай қызметтер сериясы.

Құжаттарды ,суреттердә жібере алады/Файлдарды жібере алады/Мұғалім мен тыңдаушы арасында оқу материалдарын жіберу мен мұғалімше өздеріне түсініксіз болған материалдар бойынша сұрақтар жіберуіне мүмкіндік алады

Анықтамалық материалдарды жіберу жінінде ақпараттық қызмет кірсетеді./Хабарламаны және тіркелген файлдарды жіберуге мүмкіндік береді./Электрондық хаттарды жіберу және қабылдауға мүмкіндік береді.

Хабарламаны және тіркелген файлдарды жіберуге мүмкіндік береді/Электрондық хаттарды жіберу және қабылдауға мүмкіндік береді/Анықтамалық материалдарды жіберу жөнінде ақпараттық қызмет көрсетеді

жабдықтарына рұқсат алып, студенттердің оқу және зерттеу жұмыстарын жүргізе алуы.

.

ЭОБ іздестіру,жинау,сақтау,талдау және сәйкес ақпаратты беру сиякты оқу үрдісінің әрекеттерін автоматтандыруға /Есептеу, жобалау мен құрастыруды автоматтандыруға ,зертханалық тәжірбие нәтижесін өңдеуге ,бақылау есептерін,курстық және дипломдық жобаны автоматты өңдеуге /ЭОБ күрделі жұмыстарын бейнелеу және моделдеу құралдарына түрлі құбылыстар мен үрдістерді нақты , жеделдетілген және баяулатылған уақыт масштабтарында қалай гтетінін көрсететін құралдардан тұруы керек

Бұл ескі және жаңа білімді қалыптастыруды жүйелеуді қамтамасыз ететін ақпаратты жинау құралдары мен әдістерін кең ауқымды қолдану,және оларды алдыңғы жетілдіру мен дамытуға және ағымдық басқару үшін қолдану/Бұл ескі және жаңа білімді қалыптастыруды жүйелеуді қамтамасыз ететін ақпаратты жинау құралдары мен әдістерін кең ауқымды қолдану,және оларды алдыңғы жетілдіру мен дамытуға және ағымдық басқару үшін қолдану/Бұл ескі және жаңа білімді қалыптастыруды жүйелеуді қамтамасыз ететін ақпаратты жинау құралдары мен әдістерін кең ауқымды қолдану,және оларды алдыңғы жетілдіру мен дамытуға және ағымдық басқару үшін қолдану

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *