nvppp_UKR

 

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» засновано у 2015 році Науково-дослідним інститутом публічного права для опублікування творчого доробку науковців з метою узагальнення та поширення досвіду роботи наукових підрозділів інституту та інших наукових установ та вищих навчальних закладів юридичного спрямування у галузі правового розвитку.

 

Науковий вісник публічного та приватного права включено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін на підставі Наказу МОН України від 11 липня 2016 року № 820 (Додаток 12).

 

виходить у твердій палітурці.

 

:

;

;

;

у.

 

:

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

Конституційне право; муніципальне право;

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

Господарське право, господарсько-процесуальне право;

Трудове право; право соціального забезпечення;

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

Судоустрій; прокуратура та адвокатура;

Міжнародне право;

Філософія права.

Умови та порядок подання статей:

:

;

;

;

.

 

Порядок оплати:

.

:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

П.І.Б.: Прокопенко Олеся Ігорівна

26253007377399

351005

3072406686

.

 

Вимоги до оформлення статей:

нтервал – 1,5.

) і назву статті.

ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).

та державного стандарту ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

».

елементи:

и, котрим присвячується стаття)

(формулювання цілей статті)

триманих наукових результатів)

ших розвідок у даному напрямку

оформлюється відповідно до державних стандартів.

 

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом.

 

Приклад оформлення статті:

УДК 351.741:343.1

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 

БІЛИК В.М.

кандидат юридичних наук, доцент,

діяльності

(Національна академія внутрішніх справ)

 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ

ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

покладених на неї службових обов’язків.

проходження служби, поліція, суміщення з іншими видами діяльності, корупція, службове сумісництво поліцейських.

 

Статья посвящена проблемам прохождения службы в полиции по совмещению с другими видами деятельности. Проанализированы и определены основные понятия, связанные со служебным совместительством полицейских, и осуществлено их толкование. Сделан вывод о непризнании коррупционными действиями осуществления чисто научной или преподавательской деятельности, если она является источником законного и рационально обоснованного по размеру дохода, никак не связана с корыстными действиями (бездействием) лица при непосредственном выполнении возложенных на него служебных обязанностей.

прохождение службы, полиция, совмещение с другими видами деятельности, коррупция, служебное совместительство полицейских.

 

This article deals with the problems of service in the police in combination with other activities. Analyzed and defined the basic concepts related to part-time police office and made their interpretation. The author concludes, on the recognition of corruption actions not to pure research or teaching, if it is a source of legitimate and rationally reasoned by size of income has nothing to do with the selfish actions (inaction) of a person with direct discharge of her official is required bonds.

military service, police, combination with other activities, corruption, police official residence.

 

порядку, інтелектуалізацією суспільства.

понять щодо службового сумісництва поліцейських.

на неї службових обов’язків.

 

Список використаних джерел:

ПП «Дірект Лайн», 2014. – 215 c.

 

Контакти:

ідний інститут публічного права

вул. Козацька, 116, м. Київ, Україна, 03118

фон редакції: +38 067 742 65 60

[email protected]

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *