Nove_polozhennya_pro_diplomni_roboti

Схвалено

Вченою радою ХДУ

р.)

 

ЗатверджуЮ

Ходосовцев

голова Вченої ради ХД

 

)

року

дакції від 31 жовтня 2005 року)

 

рту України від

у Міністерстві юстиції України

і науки України

за № 955/23487

 

проект)

7.1. Загальні положення

 

є складовою підсумкової державної атестації й завершальним етапом навчання студентів в університеті.

 

магістра.

 

ідеального) проектування (системи в широкому значенні, пристрою, технологічного процесу, комп’ютерної програми тощо), який оптимально відповідає вимогам завдання на дипломний проект;

роботи;

.

 

має сприяти:

конкретних завдань;

;

– оцінюванню рівня володіння певною сукупністю професійних компетенцій, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

 

денної, заочної та екстернатної форм навчання.

творчу роботу.

Студенти напряму підготовки «Готельно-ресторанна справа» виконують дипломний проект (для ОКР “бакалавр”).

роботу (для ОКР “бакалавр”).

роботу або виконують власний газетний чи журнальний проект видання (студентської, молодіжної, спортивної та ін. газети чи журналу).

 

з мов національних меншин України).

всіх ОКР.

 

її виконання. Робота оцінюється позитивною оцінкою тоді, коли вона є самостійно виконаним дослідженням і оформлена відповідно до вимог, які зазначені нижче.

 

проектів)

 

враховуються реальні проблеми і завдання.

 

може передбачати використання результатів наукових досліджень кафедри та їх розвиток.

 

“бакалавр”.

 

з місцем майбутньої професійної діяльності випускника.

 

, склад наукових керівників, рецензентів у термін, визначений регламентом роботи університету.

.

.

 

дипломними роботами (дипломними проектами)

 

, кандидати наук, старші викладачі, які мають стаж науково-педагогічної діяльності.

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

:

і разом зі студентом визначає мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження;

— ресурси;

здійснює організаційну і науково-методичну допомогу шляхом проведення консультацій;

контролює хід виконання роботи;

випускову кафедру про хід виконання роботи;

відповідно до вимог ХДУ;

;

.

 

студентів ХДУ.

 

)

 

рік.

 

визначається навчальним планом відповідного напряму підготовки або спеціальності.

 

:

;

;

вивчає й аналізує отримані матеріали;

керівника;

ХДУ;

(комп’ютерні презентації, програми, відеоролики, друковані посібники);

.

 

дипломної роботи (дипломного проекту)

 

наукових документів.

собою текстовий паперовий документ із включенням до нього за необхідністю таблиць та ілюстративного матеріалу – креслень, технічних рисунків, схем, фотографій, діаграм, графіків тощо.

– нормативним документам, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації на підставі досягнень науки, техніки і передового досвіду та затверджених компетентним органом відповідно до чинного законодавства.

 

залежно від рівня і групи спеціальностей наведено в таблиці 7.1. До зазначеного обсягу не входять сторінки зі списком використаних джерел та додатків. Але всі сторінки цих структурних частин роботи підлягають наскрізній нумерації всієї роботи.

Таблиця 7.1.

дипломної роботи (дипломного проекту)

Кількість сторінок тексту формату А4

55-65

 

 

.

повинна містити такі структурні частини:

• титульний аркуш;

зміст;

перелік умовних позначень (за необхідністю);

вступ;

основну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідністю).

 

творчих роботах напрямів підготовки “Музичне мистецтво”, “Хореографія”, “Образотворче мистецтво” теоретична частина може бути представлена у вигляді пояснювальної записки обсягом 10-15 аркушів, у якій надаються характеристика жанру і техніки виконання, етапи роботи, ескізи, нариси, короткочасні замальовки з теми роботи, висновки, список використаних джерел, додатки. Для концерту виготовляються програми та афіші.

 

дипломної роботи (дипломного проекту)

 

Зміст

Зміст подають на початку випускної кваліфікаційної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаних джерел (рис.7.1).

 

(за необхідності).

у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наводять, наприклад, скорочення, праворуч – їх детальне розшифрування.

спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифрування наводять у тексті за першого згадування.

 

дипломної роботи (дипломного проекту)

 

 

 

Вступ

 

Розкриває сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для опрацювання теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми

ктуальність і доцільність роботи.

висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання та зазначити вчених, у працях яких започатковано вирішення проблеми.

робіт ОКР “магістр”).

Мета і завдання дослідження

для досягнення поставленої мети.

– це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему випускної кваліфікаційної роботи, яка зазначається на титульному аркуші як її назва.

. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

робіт ОКР “магістр”)

Подають короткий виклад наукових положень, запропонованих магістрантом особисто.

однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень).

тощо.

 

Практичне значення одержаних результатів

. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Апробація результатів дослідження

. Для ОКР “магістр” обов’язково наводиться кількість публікацій.

“магістр” мають різні складові ВСТУПУ (табл.7.2).

Таблиця 7.2.

дипломної роботи (дипломного проекту)

+

 

Основна частина

У розділах основної частини подають:

огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

виклад загальної методики й основних методів досліджень;

експериментальну частину і методику досліджень;

відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

узагальнення результатів досліджень.

галузі.

і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень.

з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розроблення проблеми.

Таблиця 7.3

(дипломного проекту)

1

1 або 2

2

2 або 3

3

+

 

Висновки

 

наукової проблеми та значення для науки і практики.

 

Список використаних джерел

 

тему і знайомі авторові роботи.

Кількість наведених бібліографічних джерел у переліку повинна бути в межах: “бакалавр” – 40 ±10, “спеціаліст” – 50 ±10, “магістр” – 60 ±10.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи.

 

 

Додатки

За необхідністю до додатків доцільно включати:

• допоміжний матеріал, що потрібний для повноти сприйняття роботи;

• проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

• таблиці допоміжних цифрових даних;

• протоколи та акти випробувань, упровадження, розрахунки економічного ефекту;

• інструкції і методики;

• ілюстрації допоміжного характеру.

 

дипломної роботи (дипломного проекту)

 

 

Загальні вимоги

. Шрифт Times New Roman.

Таблиця 7.4.

Береги оформлення сторінок

60-65

 

Шрифт друку повинен бути чітким, барабан принтера – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту випускної роботи повинна бути однаковою.

окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Н-9.02

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний університет

Факультет біології, географії і екології

Кафедра ботаніки

 

 

 

 

а

»

 

ТЕХНОЛОГІЇ УРОКУ БІОЛОГІЇ

 

 

 

 

 

напряму підготовки

*

Анастасія Андріївна

доц. Павлова Н.Р.

доц. Пилипенко І.О.

 

 

 

 

 

року

 

дипломної роботи (дипломного проекту)

поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

друкують великими літерами симетрично до набору.

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

4 інтервалам.

Кожну структурну частину випускної роботи треба починати з нової сторінки.

 

Нумерація

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок випускної роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку.

може не мати заголовка.

нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад:

подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

(друга таблиця першого розділу).

Якщо в розділі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Продовження табл.1.2”.

у випускній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: формула (А.1) – перша формула додатка А. Якщо у тексті тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують за загальними вимогами, як наведено вище.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші – нумерувати не рекомендується.

казують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші кілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1….

2….

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.

 

Ілюстрації

 

з певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи:

– найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом “Рис.”;

казується без знаку номера арабськими цифрами;

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

– експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення (електрографічне копіювання, мікрофільмування). Ілюстрації виконують чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

слід застосовувати лише штрихові ілюстрації й оригінали фотознімків.

Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

 

 

Таблиці

 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді таблиць.

Таблиця (номер)

Назва

Заголовки графи

Підзаголовки граф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графи (колонки)

Боковик

(заголовки рядків)

 

включати не треба.

подають, то в ньому ставлять прочерк.

 

7.7.6. Формули

 

значення, вписують всередині рядків тексту.

ному тексті, інші нумерувати не рекомендується.

рону номера.

чених правилами пунктуації:

юче слово;

— цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

 

 

Приклад:

Цитата в тексті “…незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передачі інформації” [6, с.16].

Відповідний опис у переліку посилань.

192 с.

ти скорочено слово «дивись», наприклад «див. табл. 1.3».

може спотворити зміст, закладений автором. Загальні вимоги до цитування такі:

«так званий»;

стояв розділовий знак, то він не зберігається;

   кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

лання на джерело;

них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання;

стереження вміщується у круглі дужки.

 

 

твором.

у таблиці 7.5.

 

 

 

 

 

Приклад оформлення бібліографічного опису у списку літературних джерел

Книги одного, двох або трьох авторів

 

: ВЦ «Академія», 2009. – 216 с. (Серія «Альма-матер»).

: Эдиториал УРСС, 2000. – 240 с.

Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с.

Богомольця. – К. : Наук. думка, 2005. – 197 с.

Книги чотирьох авторів

 

 

Книги під назвою

 

с. : іл. – Бібліогр. С. 582–586.

«Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 520 с.

: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 358 с.

: G. Jenei, M. Hogye. – Budapest : EGPA; CPAS, 1996. – III, 449 p.

Багатотомні видання

 

– 220 с.

: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 824 с.

Або

 

: ВЦ «Академія», 2007. (Енциклопедія ерудита).

Т.1. – 2007. – 608 с.

Т.2. – 2007. – 624 с.

: Худож. лит., 1990.

Т.1 – 1990. – 683 с.

Т.2 – 1990. – 464 с.

 

: Худож. лит., 1991.

: Произведения 1889 – 1900. – 1991. – С. 5 – 24.

Щорічники

 

Франка, 2004. – 253 с. – (Сер. : Укр. біобібліографія. Нова серія; Чис. 16 ).

 

1. Нарис з історії природознавства і техніки : Респ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – вип. 31. – 195 с.

Ноти

 

Дисертації

 

Автореферати дисертацій

 

с.

Стандарти

Або за назвою

 

: Держстандарт України, 1995. – 23 с., 3 с. (Державний стандарт України. 3018-95 )

Картографічні видання

 

Електронні ресурси

 

: //antropology.ru/ru/texts/ lisiz/ tanatos5.html

 

Банах ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, ф-т журналістики. – Л. : Універсум, 2001. – С. 270–271.

 

 

26–27.

8. – С. 6–15.

Матеріали конференцій

 

3–8.

Н. Руссова – С. 128–132.

 

 

Додатки

.

, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою випускної роботи друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

 

дипломної роботи (дипломного проекту)

 

відповідної кваліфікації.

 

повинна бути виконана не пізніше як за місяць до її захисту.

 

кафедри, який направляє її на рецензію.

У змісті відгуку наукового керівника необхідно розкрити такі аспекти:

дослідженні мети та завдань (повністю, частково, не виконано);

визначення рівня теоретичних надбань та ступеня розробок, їх повноти, глибини, оригінальності;

міння виділити головне з часткового;

володіння інструментарієм досліджень, науковими методами пізнання, сучасними засобами обробки та інтерпретації інформації;

міння аналізувати статистичні дані, користуватися обмеженою інформацією;

акуратність у дослідженнях, коректність у застосуванні методів аналізу до конкретних об’єктів дослідження;

коректність та наукову обґрунтованість висунутих на захист положень випускної кваліфікаційної роботи;

аргументованість тверджень у висновках;

реагування на зауваження наукового керівника, рецензента, завідувача випускової кафедри.

 

, провідні фахівці відповідних галузей, діячі науки та культури, спорту тощо.

 

, оцінює, якою мірою вона відповідає вимогам, що пред’являються до структури та оформлення, пропонує її оцінку.

 

 

 

 

Пам’ятка рецензенту.

 

питання:

визначення рівня актуальності проблеми для виробничого процесу відповідної галузі, чіткості формулювання мети, об’єкта, предмета дослідження та поставлених завдань;

• визначення ступеня обґрунтованості наукових положень роботи, звернення уваги на висновки і твердження, що викликають сумніви й можуть слугувати підґрунтям дискусії під час захисту;

• відповідність змісту роботи її темі та завданню;

, використання нових технологій у навчанні;

відповідність роботи нормативним документам, зауваження щодо оформлення;

методику дослідження;

новизну та корисність результатів роботи;

конкретний аналіз недоліків за змістом та оформленням роботи;

висновки про відповідність професійному рівню та можливість допуску роботи до захисту.

 

проходять експертизу на кафедрах.

 

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”) або розпорядженням декана факультету (для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”).

 

повертаються на кафедри і в разі позитивного рішення повинні мати на титульній сторінці всі необхідні візи.

 

Студент-випускник може ознайомитися з відгуком і рецензією не пізніше, ніж за 5 днів до початку державних екзаменів.

 

як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, для яких тематика проектів (робіт), поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну значущість. У цьому випадку виїзне засідання державної комісії оформлюється так, як і засідання, що проводиться у вищому навчальному закладі.

На захисті студент

При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов’язковий графічний матеріал проекту, визначений завданням на дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори, аудіо -, відеоапаратура тощо;

експеримент; залежно від часу, який необхідний для демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні державної комісії або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, у присутності членів державної комісії, яким головою державної комісії доручено ознайомлення з експериментальною частиною проекту (роботи);

.

 

книжки студентів.

 

.

 

 

 

 

 

дипломних робіт (дипломних проектів)

 

є:

1.

2.

3.

Організація дослідження.

 

дипломних робіт (дипломних проектів)

Види робіт

 

 

 

Дипломна робота (дипломний проект)

Дипломна робота (дипломний проект)

Дипломна робота (дипломний проект)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Обов’язково

 

 

не зараховуються у випадках наявності плагіату.

 

випадках:

 

1. Недоліки в оформленні.

1.1. Відсутність будь-якої складової у структурі роботи, що передбачено чинними вимогами університету до роботи певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

1.2. Недотримання вимог щодо оформлення робіт.

1.3. Наявність невиправлених друкарських помилок, пропусків, граматичних і стилістичних помилок.

1.4. Відсутність авторської інтерпретації змісту таблиць і графіків.

1.5. Наявність в бібліографії робіт, на які відсутні посилання у самій роботі.

1.6. Наявність помилок в оформленні бібліографії.

.

1.8. Обсяг роботи не відповідає вимогам.

.

2.1. Зміст роботи не розкриває тему повністю.

2.2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта, тобто не стосуються теми (предмету, об’єкту) дослідження.

.

3.1. Висвітлення актуальності багатослівне, без зазначення сутності проблеми або наукового завдання.

3.2. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об’єкта і предмета дослідження.

3.3. В об’єкті не виділяється та його частина, яка є предметом дослідження.

3.4. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу не співвідносяться між собою як загальне і часткове.

роботи.

.

4.1. Наявність фактичних помилок в огляді літератури.

за останні 5 років.

4.3. Використання великих фрагментів чужих текстів без вказівки на їх джерела, у тому числі випускних робіт студентів минулих років.

4.4. Відсутність аналізу зарубіжних праць, присвячених проблематиці дослідження.

4.5. Відсутність аналізу вітчизняних праць, присвячених проблематиці дослідження.

).

з метою дослідження.

4.8. Теоретична і практична частини не узгоджуються між собою.

5. Недоліки аналітичного та емпіричного розділів роботи.

5.1. Робота побудована на основі чужої методики, модифікованої і скороченої автором без перевірки якості модифікації і скорочень.

5.2. Автор використовує методики без посилань на джерело їх отримання або їх автора.

опис процедури проведення дослідження: за наведеним описом відтворення процедури є неможливим.

висновки побудовані як констатація первинних даних.

5.5. Отримані результати автор не співвідносить з результатами інших дослідників, роботи яких він обговорював у теоретичній частині.

.

6.1. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають визначеним завданням.

6.2. Висновки неконкретні, мають описовий характер.

7. Етичні аспекти роботи.

7.1. Автор порушив етичні норми, невиправдано розкрив анонімність учасників дослідження.

і інших дослідників без посилання на їх праці, де ці результати опубліковані.

його професійної компетентності і можуть мати непередбачувані наслідки для суспільства.

.

8.1. Недотримання графіку виконання роботи.

8.2. Несвоєчасність підготовки роботи до захисту.

8.3. Несистематичність роботи з науковим керівником.

Методика і алгоритм розробки та встановлення критеріїв оцінок повинні відображати рівень виконання якісних параметрів роботи і врахування визначених помилок, недоліків з їх кваліфікаційним поділом на грубі помилки та недоліки.

 

 

 

 

2

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *